Банкеръ Weekly

Финансов дневник

„Eвроинс“ приключи успешно плана си за капитализиране на бизнеса

Прегледът на балансите на всички дружества от групата завърши

На 3 февруари Комисията за финансов надзор (КФН) публикува доклада за прегледа на балансите (BSR) към 30 юни 2016 г. на застрахователните дружества в България, в това число на застрахователния холдинг "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ) и на неговите дъщерни дружества в България - „ЗД Евроинс“ АД, „Евроинс Живот“ АД, „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД и „ЗД ЕИГ Ре“ АД (предишно наименование „ХДИ Застраховане“).

Прегледът на балансите на холдинга и дъщерните му дружества бе проведен от френската одиторска и консултантска компания Mazars Group. Оценката на одитора, както и предприетите от ЕИГ през второто полугодие на 2016 г. капиталови мерки в подкрепа на бизнеса на подразделенията на холдинга, потвърждават стабилната капиталова позиция и платежоспособност на "Евроинс Иншурънс Груп" и неговите застрахователни дружества в България. Те също така показват, че ЕИГ и дъщерните му дружества имат достатъчно капитал и собствени средства, с които отговарят напълно на изискванията на европейската директива „Платежоспособност II“ и осигуряват предвиденото от закона покритие на двата ключови показателя за стабилност в застрахователния сектор - капиталово изискване за платежоспособност (КИП) и минимално капиталово изискване (МКИ).

Във връзка с констатираните от Mazars Group корекции на групово и индивидуално ниво към 30 юни 2016 г. "Евроинс Иншурънс Груп" ги покрива и компенсира напълно с внесените през второто полугодие в капитала на холдинга 63.5 млн. лв. и постигнатите положителни финансови резултати за годината. Това се потвърждава и в публикувания от КФН доклад за прегледа на балансите на застрахователите.

През 2016 г. капиталът на застрахователния холдинг беше увеличен със 195.58 млн. лв. - до 483 млн. лева. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансирането на експанзията на ЕИГ и за подкрепа на неговите дъщерни компании. През декември част от средствата - 44 млн. лв., бяха предоставени на дъщерното дружество на холдинга в Румъния, с което капиталът на „Евроинс Румъния“ нарасна до 530 млн. леи. Още близо 15 млн. лв. бяха използвани за капиталова подкрепа на четирите дъщерни дружества на ЕИГ в България, които средства компенсират изцяло направените от одитора корекции в балансите им (по-долу в таблицата). По отношение на прегледа на баланса на специализираната в общото застраховане „ЗД Евроинс", както е отбелязано в публикувания от КФН доклад, установеният дефицит е покрит напълно, като в бъдеще ще бъдат проверени договорите за предоставените средства.

Като част от мерките за оптимизиране на застрахователния бизнес на холдинга в България беше взето решение и за вливане на „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД в „ЗД ЕИГ Ре“ АД. Документите за целта вече са внесени в Комисията за финансов надзор. С вливането капиталът на „ЗД ЕИГ Ре“ АД ще се увеличи допълнително и по този начин в дружеството ще бъде създаден солиден буфер, надхвърлящ значително минималните изисквания за покритие на КИП и МКИ.

С предприетите мерки през 2016 г. ЕИГ завърши успешно плана си за капитализиране на своите дъщерни компании с цел подкрепа развитието на бизнеса им, осигуряване на капиталови буфери и покриване на изискванията на евродирективата „Платежоспособност II“ преди края на 2017 година.

Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“, коментира: „С предприетите мерки през 2016 г. отговорихме напълно на изискванията на „Платежоспособност II“ и осигурихме стабилна основа за здравословен и устойчив растеж на застрахователния ни бизнес в Югоизточна Европа. Тази година ще се фокусираме върху утвърждаване и разрастване на пазарните ни позиции.“

„Евроинс Иншурънс Груп“ (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа с над 7% пазарен дял в региона. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 7 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в 4 от тях - България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г ЕИГ развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2 млн. клиенти, има 1600 служители и годишни приходи в размер на 300 млн. евро. "Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на „Еврохолд България“ - водеща публична компания, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). "Еврохолд България" оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. www.eig.bg

Facebook logo
Бъдете с нас и във