Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕС отчете липсата на присъди за корупция по високите етажи на властта в България

Съветът на Европейския съюз публикува своите конкретни препоръки за реформи в България. Те обединяват констатации на Европейската комисия, резолюциите на Европейския парламент, заключения на Европейския съвет и становища на Комитета по заетостта, Икономическия и финансов комитет, Комитета за социална закрила и Комитета за икономическа политика.

Още в началото на доклада се уточнява, че в България са налице макроикономически дисбаланси. По-специално, слабостите на финансовия сектор са съчетани с високо равнище на задлъжнялост и необслужвани заеми в корпоративния сектор. Въпреки че има напредък в справянето с източниците на дисбаланси, от решаващо значение ще бъдат цялостното изпълнение и мониторингът на предприетите наскоро реформи на надзора и управлението в банковия и небанковия финансов сектор.

През април страната ни е представила своята национална програма за реформи за 2019 г. и своята конвергентна програма за 2019 г. Двете програми бяха оценени едновременно, което е отразено и в документа на Съвета на ЕС. 

Първата препоръка към София е за подобряване на събирането на данъци. Това се отнася особено за свързаните с труда данъци, вноските за социална сигурност и някои категории акцизи. Според Брюксел съществуват също така данни, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива продължават да бъдат предизвикателство. Отбелязан е също "все още големият дял на сивата икономика".

В доклада е отчетено, че държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели. Затова страната ни в момента провежда реформа на нормативната уредба в тази област.

По отношение на банковия сектор се казва, че в условията на благоприятна икономическа среда коефициентите за капитала и ликвидността на банките се подобриха като средна величина. Успоредно с това необслужваните заеми на нефинансовите предприятия намаляха, макар и да остават големи. 

Съветът на ЕС препоръчва също приключването на реформата в областта на несъстоятелността, тъй като това би могло да спомогне за намаляване на голямата задлъжнялост на частния сектор и на все още високото равнище на необслужваните заеми. Някои липсващи елементи намаляват ефикасността и ефективността на нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност, което води до бавни и скъпи производства по несъстоятелност, констатират от съвета. 

Очаквано, внимание е отделено и на мерки срещу прането на пари. Страната ни е въвела европейските изисквания в своето законодателство, но все още се очаква ефективното прилагане на тези мерки. 

"Освен това последните събития в банковия сектор показват, че е необходимо да се засили националният надзор върху международните финансови сделки и да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Използването на финансовите разследвания и финансовото профилиране е ограничено", се посочва в доклада. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във