Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕС губи милиарди приходи от ДДС

Само през 2012 г. Европейският съюз е изгубил приходи от ДДС в размер на около 177 млрд. евро поради неспазване на правилата или несъбиране. Това показва най-новото проучване за несъответствието в приходите от ДДС, публикувано днес от Европейската комисия. Тази сума се равнява на 16 % от общите очаквани приходи от ДДС в 26 страни от ЕС.


"Несъответствието в приходите от ДДС показва колко ефективни са мерките за прилагане и съответствие по отношение на ДДС в ЕС. Днешните данни показват, че трябва да се свърши още много работа. Страните членки не могат да си позволят толкова мащабни загуби на приходи. Те трябва да положат повече усилия и да вземат решителни мерки за връщането на тези публични средства. Комисията от своя страна остава съсредоточена върху фундаменталната реформа на системата на ДДС, за да стане тя по-стабилна, по-ефективна и по-малко податлива на измами", заяви комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета.


Несъответствие в приходите от ДДС се нарича разликата между очакваните приходи от данъка и действително събрания от националните органи ДДС. Въпреки че нарушенията определено са важна причина за този недостиг на приходи, несъответствията в приходите от ДДС не се дължат единствено на измами. Сред другите причини са фалитите и обявяването на несъстоятелност, статистическите грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци.

През 2012 г. най-малко е било несъответствието в приходите от ДДС в Нидерландия (5 % от очакваните приходи), Финландия (5 %) и Люксембург (6 %). Най-голямо несъответствие е регистрирано в Румъния (44 % от очакваните приходи от ДДС), Словакия (39 %) и Литва (36 %). В 11 страни от ЕС несъответствието в приходите от ДДС е намаляло между 2011 и 2012 г., а в 15 то се е увеличило. В Гърция се наблюдава най-голямо подобрение в периода между 2011 г. (9,1 млрд. евро) и 2012 г. (6,6 млрд. евро), въпреки че тя остава една от страните в ЕС със значително несъответствие в приходите от ДДС (33 %).

Проучването за несъответствието в приходите от ДДС се финансира от Комисията в рамките на реформата на системата на ДДС в Европа и борбата срещу данъчните измами и отклоненията от данъчно облагане. За да се справим с несъответствието в приходите от ДДС, трябва да действаме на няколко фронта. На първо място, от голямо значение е да се действа по-твърдо срещу отклоненията от данъчно облагане и законите да се прилагат по-стриктно на национално равнище. В рамките на реформата на системата на ДДС, започнала през декември 2011 г., вече са създадени важни инструменти за осигуряване на по-добра защита срещу измамите с ДДС. Например механизмът за бързо реагиране, одобрен през юни 2013 г., дава възможност на държавите членки да реагират много по-бързо и ефективно в случай на внезапни мащабни случаи на измами с ДДС.

На второ място, колкото по-опростена е системата, толкова по-лесно е за данъкоплатците да спазват правилата. Затова Комисията се е съсредоточила върху опростяването на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа. Така например през 2013 г. влязоха в сила нови мерки за улесняване на електронното фактуриране и специални разпоредби за малките предприятия, а с предложената стандартна справка-декларация за ДДС. значително ще се намали административната тежест за трансграничните предприятия. От 1 януари 2015 г. ще започне да функционира обслужване на „едно гише“ за предприятия от секторите на електронните услуги и далекосъобщенията. По този начин ще се подобри спазването на правилата, като значително се опростят процедурите за ДДС за тези предприятия и им се даде възможност да подават единна декларация за ДДС за всичките си дейности в ЕС. На трето място, страните членки трябва да модернизират своите администрации, отговарящи за ДДС, за да се намали несъответствието в приходите от данъка. Евентуални мерки за подобряване на процедурите са предложени в доклада относно събирането на ДДС и процедурите за контрол в страните членки в контекста на собствените ресурси на ЕС, публикуван през февруари 2014 г..

И накрая, държавите членки трябва да реформират своите национални данъчни системи по начин, по който се улеснява спазването на правилата, възпрепятстват се отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци и се повишава ефикасността на събирането на данъци. Комисията предостави ясни насоки в това отношение в специфичните за всяка страна препоръки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във