Банкеръ Daily

Финансов дневник

Емисията облигации на „Ти Би Ай Банк“ тръгва към БФБ

Комисията за финансов надзор вписа емисия облигации, издадени от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, съобщиха от регулатора. Това се случва след успешно приключилото първично публично предлагане на емисията облигации на дружеството.  Проспектът бе одобрен от КФН на 30 юни. Общият брой дългови книжа, за които са подадени заявки за записване и за които е постъпила емисионната стойност, е над първоначално предложения за записване брой подчинени облигации (100 броя), т.е налице е свръхзаписване. Емитентът и мениджърът на емисията „Капман“ АД съобщават, че не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записване на емисията подчинени облигации на „Ти Би Ай Банк“.

Тя е в размер на 100 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, с номинална стойност от 100 000 евро всяка. Фиксираният лихвен процент в 5.25% на годишна база, като е платим на годишни периоди. Главницата ще бъде погасена  еднократно на падежа на облигационната емисия. Емисията е със срок 120 месеца (10 години), считано от датата на издаване на емисията на 30 юли тази година.

Предвидено е и право на емитента да упражни три кол опции (кол опция на емитента; регулаторна/данъчна кол опция; кол опция при отказ за включване на постъпленията от облигационната емисия в собствения капитал на емитента).
Основен фокус в дейността на банката е потребителското кредитиране – отпускане на необезпечени целеви кредити (consumer financing), както и на потребителски кредити в наличност.

Едноличен собственик на всички 81 600 000 акции, с номинал от 1 лев всяка, от капитала на банката е „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз Б.В. (TBI Financial Services B.V.), дружество с ограничена отговорност, съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, с адрес на управление в Амстердам.

Както банката, така и едноличният й собственик, са част от финансовата група 4finance с основен фокус в небанковия финансов сектор, начело на която е холдинговото дружество „Тирона Лимитед“ (Tirona Limited), Кипър. „Тирона Лимитед“ упражнява контрол върху банката и едноличния й собственик чрез еднолично притежаваното от него холдингово дружество "4Финанс Груп" С.А. (4Finance Group S.A.), Люксембург. То пък от своя страна е едноличен собственик на „4Финанс Холдинг“ С.А. (4finance Holding S.A.), Люксембург. Последното дружество притежава всички дялове от капитала на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз“ Б.В.
Крайните действителни собственици на капитала на банката са г-жа Вера Бойко (Vera Boiko), гражданин на Руската федерация, и  г-н Едгар Дупатс (Edgars Dupats), гражданин на Република Латвия, притежаващи съответно 49% и 29,5% от капитала на „Тирона Лимитед“, които упражняват правата по участията си в капитала на това дружество независимо един от друг.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във