Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕК публикува Годишния обзор на растежа

На 21 ноември Европейската комисия (ЕК) публикува Годишния обзор на растежа (ГОР) за 2019 г. и Доклада по механизма за ранно предупреждение. В ГОР се посочва, че усилията на национално равнище трябва да са съсредоточени върху осигуряването на висококачествени инвестиции и върху реформи, които увеличават производителността, приобщаването и институционалния капацитет, запазвайки макроикономическа стабилност и устойчивите публични финанси. На равнище ЕС приоритетите са свързани със задълбочаването на единния пазар, окончателното изграждане на структурата на Икономическия и паричен съюз и постигането на напредък по отношение на принципите, определени в Европейския стълб на социалните права.

В доклада по механизма за ранно предупреждение са идентифицирани 13 държави, за които ще бъде изготвен задълбочен преглед, в сравнение с 12 миналата година. Румъния и Гърция, която доскоро беше изключена от процедурата по макроикономическо наблюдение, тъй като участваше в програма за финансова помощ, са добавени към горната група за първи път тази година.

Съгласно основното табло с макроикономически индикатори, България следва да бъде проучена допълнително по три от показателите, а именно нетна международна инвестиционна позиция (НМИП), номинално нарастване на разходите за труд на единица продукция и нарастване на реалните цени на жилищата.

Наблюдаваната динамика по тези три показателя, както и съпътстващите ги изменения на допълващите индикатори, като цяло маркират позитивна траектория на развитие през 2018 г. Излишъкът по текущата сметка се увеличи през 2017 г., а отрицателната НМИП, която отразява главно преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), се подобри допълнително. Увеличаването на разходите за труд на единица продукция бе значително през 2017 г., но реалният ефективен валутен курс остана като цяло стабилен, като страната продължи да печели експортни пазарни дялове. През последните няколко години дългът на нефинансовите предприятия постепенно намалява, което отчасти се дължи и на силния номинален растеж на БВП. Кредитите нарастват, което ще подкрепи по-високите частни инвестиции и ще засили потенциалния растеж. Делът на необслужваните кредити, макар и относително висок за корпоративния сектор, продължава да намалява. Аналогично на протичащите и в други държави членки процеси, оживлението в сектора на строителството беше по-ярко изразено чрез нарастващите цени на недвижимите имоти, както и при ипотечните кредити. От положително циклично развитие на икономиката, безработицата намаля още повече, особено за младите хора и дългосрочно безработните, а коефициентът на икономическа активност се подобри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във