Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕК очаква държавният ни дълг да се свие

Европейската комисия запазва очакванията си за растежа на българската икономика непроменени в сравнение със своята зимна прогноза от тази година. БВП се прогнозира да  нарасне с 2.9 % през 2017 г. и с 2.8 % през 2018 година.

Вътрешното търсене ще има основен принос за ръста на БВП през целия прогнозен период, движено най-вече от частното потребление и инвестиции след ускоряване на усвояването на европейски средства за програмния период 2014-2020 година. ЕК отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. В резултат излишъкът по текущата сметка възлезе на 4.2 % от БВП. ЕК очаква постепенно свиване на положителното салдо, съответно до 2.4 % през текущата и 1.8 % през 2018-а. С основен принос ще бъде по-високият внос, движен от силното вътрешно търсене и покачването на цените на енергийните стоки.

През 2017 г. ЕК прогнозира положителна инфлация в България. Общият ХИПЦ в страната се очаква да отчете средно повишение от 1.3 % по линия на силното вътрешно търсене, поскъпването на комуналните услуги и възстановяването при цените на енергийните стоки. Прогнозата е средногодишната инфлация да се ускори до 1.5 % през 2018 година.

Условията на пазара на труда ще продължат да се подобряват, според прогнозата. Растежът на заетостта е завишен в сравнение с тяхната зимна прогноза до 0.6 % за 2017 и 2018 г. и ще бъде подкрепен от по-нататъшното възстановяване на вътрешното търсене. Нарастването на заетостта, заедно с намалението на работната сила ще доведат до спад в нивото на безработица до 6.4 % през 2018 година. През 2017 г. растежът на компенсацията на един нает се очаква да се ускори до 4.9 %, а през 2018 г. слабо да се забави до 4.5 на сто.

От Комисията очакват фискалната консолидация да продължи с по-ускорен от планирания темп и преизпълнение на целите за бюджетното салдо. За 2016 г. те оценяват консолидацията в структурни термини на 1.5 пр.п. от БВП, при балансирано фактическо салдо. За 2017 г. прогнозират бюджетен дефицит в размер на 0.4 % от БВП (на начислена основа). При допускане за непроменени политики за следващите години, през 2018 г. експертите на Комисията очакват дефицитът да се свие до 0.3 % от БВП.

Оценката на ЕК за дълга на сектор "държавно управление" е да достигне 29.5 % от БВП за 2016 г., поради временното повишаване на наличните буфери, с които частично да се покрият плащанията по дълга през 2017 г. Като се имат предвид и продължаващите първични излишъци по бюджета, те прогнозират държавният дълг през 2017 г. да намалее до 26.8 %, а през 2018 г. - до 26 % от БВП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във