Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Една трета от кредитите на БАКБ са просрочени

През миналата година ТБ "Българо-американска кредитна банка" АД - София отчита трикратно повишение на нетния лихвен доход на годишна база до 6.17 млн. лв., става ясно от представения счетоводен отчет за четвърто тримесечие на миналата година. Този резултат се дължи основно на намалениет с 5.3 млн. лв. (16%) разходи за лихви спрямо платените към края на 2012-а при стабилно ниво на депозитната база. И през този период като определящи при формирането на нетния лихвен доход остват все още скромните приходи, генерирани от кредитната активност, както и ниската доходност, която продължават да предлагат междубанковите парични пазари.

Банката запазва стабилна депозитната си база при намаляващи разходи за придобиване на този ресурс. Низходящата тенденция при лихвените проценти по привлечените средства се запази през цялата изминала година при силно конкурентния местен пазар. В края на декември банката отчита 607.13 млн. лв. депозити на клиенти, което представлява незначително намаление от 2.57% спрямо края на 2012-а. Същевременно депозитите намаляват с 8.76 млн. лв. спрямо акумулираните през третото тримесечие.

За дванадесетте месеца на миналата година БАКБ отчита нетен доход от такси и комисионни в размер на 2.18 млн. лева. Този резултат превишава с 957 хил. лв. регистрирания през цялата 2012-а и е резултат от разширяването на предлаганите от банката продукти и услуги, се казва в отчета на мениджмънта.

Оперативните разходи на банката се увеличават, както и административните във връзка с разширяването на дейността и разходите за популяризиране на продуктите й. Плащанията за персонала и осигуровки са нараснали с 306 хил. лева.

За дванадесетте месеца на миналата година БАКБ регистрира отрицателен резултат от оперативна дейност в размер на 9.4 млн. лева. След наачисляването на провизии за обезценка на кредити от 6.6 млн. лв. банката отчита нетна загуба от 16 млн. лв. към декември 2013-а. През последното тримесечие отрицателният резултат намалява, макар и с минимални стойности, което може да бъде сигнал и за обръщане на негативната тенденция.

Кредитите в просрочие с повече от 90 дни представляват 31.38% от брутния кредитен портфейл на банката, като този коефициент запазва стабилни нива през цялата година. От БАКБ очакват натискът върху кредитният портфейл на банката да остане и през 2014 г. поради все още преобладаващата зависимост от представянето на сектори като строителство и недвижими имоти, които от своя страна се влияят негативно от все още трудната външна и вътрешна икономическа среда.

През последното тримесечие на миналата година няма промяна в основния капитал на трезора. Фондът "Сиесайеф" АД остава най-големият акционер в банката с дял от 61.429% от капитала, а "Грамърси селект мастър фънд" пази своите 35.218% от книжата с право на глас.

От мениджърите на БАБК единствено Силвия Кирилова притежа акции на кредитната институция – 1600 броя или 0.006 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във