Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ пое издаването на банкови лицензии в България

Европейската централна банка поема от 1 октомври директния надзор над 5 системно значими банки в България - УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, Обединена българска банка АД, Юробанк България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Още при обявяването на списъка Франкфурт конкретизира, че ще осъществява директен надзор над четири банки в България, които са дъщерни дружества на значими банкови групи в Белгия, Гърция, Италия и Австрия, а това гарантира, че ЕЦБ изпълнява регулаторните изисквания да осъществява директен надзор на индивидуално ниво на всички банки, които са собственост на значими банкови групи.

Към тази група банки с чуждестранни собственици се прибавя Банка ДСК - очевидно поради размера на активите й. По този начин ЕЦБ изпълнява и следващото базово регулаторно изискване - поема прекия надзор над трите най-големи банки в България. 

Решението на ЕЦБ е аналогично и за Хърватия, която се присъедини заедно с нас към европейския банков съюз - под пряко наблюдение отиват осем банки, всички от които са част от големи чуждестранни групи.

Значимо е също така, че Франкфурт ще разполага с определени директни правомощия, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции. Изрично бе уточнено от БНБ, че ЕЦБ може във всеки един момент да включи някоя измежду по-малко значимите банки в прекия си надзор.

Освен че Централната ни банка ще отговаря за прекия надзор над по-малко значимите институции, БНБ ще има свои подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции.

По отношение на въпросите на политиката, свързани с пруденциалния надзор, представители на БНБ ще участват в други комитети и подструктури, които подпомагат работата на ЕЦБ.

За целите на надзора над по-малко значимите банки е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва. Засега обаче няма официална информация за каква точно структура става дума. 

Също така от 1 октомври Радослав Миленков – подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, ще представлява Българска народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

Отново от 1 октомври България се присъединява и към Единния механизъм за преструктуриране 

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) ще поеме функцията на орган за преструктуриране на значимите кредитни институции и трансграничните групи по смисъла. ЕСП ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции.

Като национален орган за преструктуриране на държава членка, участваща в Банковия съюз, Българската народна банка ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП с еднакви права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

С решение на Управителния съвет на БНБ Калин Христов – подуправител, ръководещ управление „Емисионно“, е определен за представител на Българската народна банка в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП.

Банките в България ще внасят също така средства в Единния фонд за преструктуриране, предназначен да финансира преструктурирането. Предварителната оценка за първоначална вноска на България в Европейския фонд за преструктуриране е в размер 81.0 милиона евро, покриваща дължимите вноски за периода от 2016 г. до 2020 г. включително, както и допълнителна гаранция от българското правителство в размер на 32.5 милиона евро, покриваща бъдещите вноски за следващите три години.

По последни данни Европейският фонд за преструктуриране на банки вече е натрупал 42 милиарда евро. Фондът се попълва чрез вноски от банките, като целта е до 2023 година да се достигне ниво от около 70 милиарда евро. Идеята е тези средства да се използват за преструктуриране на системно значими банки при криза - за да не се налага данъкоплатците да плащат за спасяването на проблемните кредитни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във