Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕЦБ: Известно време инфлацията ще остане нежелано висока

Високата инфлация е голямо предизвикателство за всички. Затова Управителният съвет ще направи необходимото, за да се върне показателя в средносрочен хоризонт към целевото си равнище от 2 на сто.Това пише в последния икономически бюлетин на Европейската центрпална банка.

През май инфлацията отново много се повиши главно поради рязкото увеличение на цените на енергийните стоки и храните, включително поради последиците от войната в Украйна. Инфлационният натиск обаче се разшири и засили, а много стоки и услуги значително поскъпнаха. Експертите от Евросистемата ревизираха съществено нагоре прогнозите си за инфлацията в базисния сценарий. Тези прогнози показват, че известно време инфлацията ще остане нежелано висока. Очаква се обаче намаляването на енергийните разходи, облекчаването на свързаните с пандемията прекъсвания на доставките и нормализирането на паричната политика да доведат до понижение на инфлацията. Макроикономическите прогнози на експертите от Евросистемата от юни тази година предвиждат годишната инфлация да достигне 6,8%* през 2022 г., след което да се понижи до 3,5% през 2023 г. и до 2,1% през 2024 г. - повече, отколкото в мартенските прогнози. Това означава, че в края на прогнозния хоризонт се очаква общата инфлация да бъде малко над целта на Европейската централна банка, четем в икономическия й бюлетин. Инфлацията (без енергийните стоки и храните) се предвижда да бъде средно 3,3% през тази година, 2,8% през 2023 г. и 2,3% през 2024 г. - също над прогнозата от март.

Неоправданата агресия на Русия спрямо Украйна продължава да оказва негативно въздействие върху икономиката в Европа и извън нея. Тя разстройва търговията, води до недостиг на материали и допринася за високите цени на енергийните и борсовите стоки. Тези фактори ще продължават да подкопават доверието и да потискат растежа, особено в краткосрочен план. Въпреки това са налице условия икономическият растеж да продължи благодарение на текущото възстановяване на икономиката, силния пазар на труда, фискалната подкрепа и спестяванията, натрупани по време на пандемията, отбелязват от Европейската централна банка. След като настоящите неблагоприятни фактори отслабнат, се очаква икономическата активност отново да се засили. Като цяло тази перспектива е отразена в макроикономическите прогнози на експертите от Евросистемата, които предвиждат годишен растеж на БВП в реално изражение от 2,8% през тази година, 2,1% през 2023 г. и 2,1% през 2024-а. В сравнение с мартенските прогнози перспективите са ревизирани значително надолу за тази година и за 2023-а, а за 2024 г. - нагоре.

Въз основа на актуализираната оценка Управителният съвет на ЕЦБ реши да предприеме по-нататъшни стъпки за нормализиране на паричната си политика. В хода на този процес той ще запази възможността за избор, съобразен с данните, постепенност и гъвкав подход при провеждането на паричната политика.

Първо, Управителният съвет реши да прекрати от 1 юли 2022 г. нетните покупки на активи по своята програма за закупуване на активи (APP). Той възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, закупени по APP, за продължителен период от време след датата, на която ще започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и при всички случаи толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на условия за достатъчна ликвидност и подходяща позиция по паричната политика.  

Второ, Управителният съвет извърши внимателен преглед на условията, които според неговите предварителни насоки трябва да бъдат изпълнени, преди да започне да повишава основните лихвени проценти на Европейската централна банка. В резултат на тази оценка той стигна до заключението, че тези условия са изпълнени. Съответно и според последователността на своята политика Управителният съвет възнамерява на заседанието си по паричната политика през юли да повиши основните лихвени проценти на ЕЦБ с 25 базисни точки. Погледнато в подалечна перспектива, той очаква през септември отново да повиши основните лихвени проценти на ЕЦБ. Калибрирането на това увеличение на лихвения процент ще зависи от актуализираните средносрочни перспективи за инфлацията. Ако те се запазят или влошат, на заседанието през септември ще бъде целесъобразно да се приеме по-голямо увеличение.  

Трето, след септември въз основа на текущата си оценка Управителният съвет предвижда, че ще бъде целесъобразно по-нататъшно постепенно, но устойчиво повишаване на лихвените проценти. В съответствие с ангажимента за постигане на средносрочната си цел от 2% темпът, с който Управителният съвет коригира паричната си политика, ще зависи от постъпващите данни и от това как според него ще се развива инфлацията в средносрочен хоризонт.  В рамките на мандата на Управителния съвет в условия на стрес гъвкавостта ще остане елемент на паричната политика, в случай че заплахите за предаването ѝ застрашават постигането на ценова стабилност, пише в икономическия анализ. 

*Статистическите данни, включени в този брой, са към 8 юни 2022 г. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във