Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Двойно повече менте банкноти

За периода април - юни 2018 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 252 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са със 108 броя повече. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2018 г. възлиза на 0.000057 процента.

В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лв. (68.25%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лв. представлява 0.000134% от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2018 г. такива купюри. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лв., съответно с 21.83 и 8.33 процента. За периода април - юни са задържани и четири  броя неистински банкноти с номинал  100 лева. За отчетния период не са задържани неистински банкноти от 2 и 5 лева.

В периода април - юни 2018 г. бяха регистрирани и задържани общо 127 броя неистински български разменни монети, от които шест броя от 2 лева, 22 броя от 1 лев и 99 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2018 г. е 0.000005 процента.

През второто тримесечие на 2018 г. в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 183 броя евро, 101 броя щатски долари и 68 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като несъответстващи на приетите стандарти за годност,  подлежат на унищожаване.

В края на юни 2018 г. парите в обращение достигат 15 768.7 млн. лева. За едногодишен период спрямо края на юни 2017 г. те нарастват с 10.93%, или с 1553.8 млн. лева. През предишния едногодишен период (юни 2016 г. - юни 2017 г.) нарастването е по-високо както в процентно отношение (12.30%), така и като абсолютна стойност (1557.1 млн. лв.), съобщиха от БНБ. През април - юни 2018 г. парите в обращение се увеличават с 521.3 млн. лв., или с 3.42% в сравнение с края на март 2018 година. Нарастването им е с 0.36 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2017 година. Най-висок месечен прираст (1.68%) в рамките на второто тримесечие на 2018 г. парите в обращение отбелязват през юни.

В края на юни 2018 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.50%, като през второто тримесечие е намалял с 0.01 процентни пункта спрямо края на март.

В края на юни 2018 г. в обращение са 440.4 млн. броя банкноти,  с 3.54% повече в сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 3.41% (507.6 млн. лв.), достигайки към 30 юни 15 375.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във