Банкеръ Daily

Финансов дневник

Двама са кандидатите да управляват 20 млн. лева от Фонда на фондовете

Фондът на фондовете отвори заявленията за участие в процедурата за избор на финансови посредници по един от гаранционните си продукти. Става въпрос за обществена поръчка "Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране". Тя е финансирана със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд. В определения от възложителя срок са получени заявления за участие по всички 8 обособени позиции, уточниха от Фонда на фондовете.
Портфейлната гаранция ще покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл, до достигане на тавана на загуби на ниво портфейл. Микрокредитите, които ще се предоставят, ще са насочени към стартиращи предприятия (включително  на  лица от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и лица с увреждания) и социални предприятия.
Със средствата ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейността на предприятието или на самонаетото лице; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.
Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лв., а  очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв.. Максималният размер на кредит, който може да бъде предоставен на допустим краен получател е 97 791 лв. или 50 000 евро.
Заявления за участие бяха подадени от "Кредит плюс" ООД – по обособени позиции 1, 2 и 3, както и от УниКредит Булбанк АД - по обособени позиции 4, 5, 6, 7 и 8.
Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във