Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Държавното тото търси застраховател

Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на застрахователни услуги. Поръчката включва четири обособени позиции. 
Първата позиция е за застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на предприятието в резултат на трудова злополука. Заданието предвижда предоставяне на застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1046 души (с възможност за тяхното намаляване или увеличаване) по време на изпълнение на служебните им задължения  съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука".
Търси се и оферта за застраховане срещу рискове, свързани с имущество - сгради и тотопавилиони, управлявани от предприятието. Заданието предвижда предоставяне на застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество - сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване или увеличаване).
Следващата позиция е за застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от предприятието. Позицията предвижда предоставяне на застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта - тотопавилиони (с възможност за тяхното увеличаване или намаляване).
На последно място са колите. Обособена е позиция за застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от предприятието. На застраховка подлежат 111 автомобила (с възможност за тяхното увеличаване или намаляване).
Стойността на обществената поръчка е 423 хил. лв. без ДДС.
Обществената поръчка е във връзка с проект, финансиран със средства от европейските фондове и програми. Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури. Общата стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура, е 423 000 лв. без ДДС.
Търси се най-добра оферта за застраховане на отговорността към трети лица на служителите на предприятието, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана. Тази позиция ще се възложи по реда, приложим за индивидуалната й стойност: 3000 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 31 юли 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във