Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавният дълг към края на май достига до 28.71 млрд. лева

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на май тази  година възлиза на 30.11 млрд. лева, като бележи увеличение с 936.4 млн. лв. в сравнение с края на април 2021 г., основно поради усвояване на средства по държавен заем по линия на инструмента SURE. Вътрешните задължения са 6.27 млрд. лева, а външните  - 23.84 млрд. лева. Данните са от Министерството на финансите.

В края на петия месец съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24.2%, което представлява увеличение с около 0.8 пр.п. в сравнение с края на април. Съотношението на вътрешния дълг спрямо БВП запазва нивото си - 5%, а външния дълг достига 19.1 % от БВП. В структурата на дълга на подсектора за май 2021 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 20.8% и 79.2 на сто.

В структурата на дълга по инструменти към 31 май 2021 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари (МКП) с дял от 59.1%, следвани от държавните заеми – 21.2% и държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар – 19.8 процента.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99.7%).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  - 66.5%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. - 29.7%, от 1 до 5 г. - 3.8 на сто.

В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи - 9.5% представляват плащанията до 1 г., 31.4% - от 1 до 5 г., 32.1% - от 5 до 10 г., и 27% - над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 май 2021 г. е в размер на 371.1 млн. лева. Вътрешните гаранции са 71 млн. лева, а външните – 300.1 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0.3 процента.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на май 2021 г. достига до 28.71 млрд. лева или 23.1% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5.96  млрд. лева, а външните – 22.75 млрд. лева. 

Държавногарантираният дълг през май 2021 г. възлиза на 1.83 млрд. лева, вътрешните гаранции са 71 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1.5 процента.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във