Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата търси още 300 млн. лв. дълг от вътрешния пазар

Държавата ще търси още 300 млн. лв. дълг от вътрешния пазар чрез продажбата на облигации. БНБ ще проведе аукциона на 20 септември. Облигациите са със срочност 10.5 години и с падеж 17 август 2031 година. Според условията на аукциона книжата ще се предлагат с 0.10% годишен лихвен процент.

Точно преди седмица Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026 година. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер от -0,15 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 423,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,12. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 55 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 73,0 %, следвани от застрахователните дружества – 16,5 %, пенсионни фондове с 3,0 % и други инвеститори – 7,5 %, съобщи финансовото министерство. 

Преди това МФ пласира дълг на вътрешния пазар през март. Тогава финансовото министерство под ръководството на Кирил Ананиев пласира държавни облигации на стойност 300 млн. лева. Емисията отново бе със срочност пет години. По онова време например най-голямо количество ДЦК на аукциона отново придобиха банките – цели 89.3 процента. Любопитното бе също, че финансовото министерство постигна отрицателна годишна доходност по емисията - в размер на -0,10 %. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на правителствата за правото да изкупуват техни дългови ценни книжа.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във