Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата ще натрупа още 200 млн. лева дълг

На 19 септември Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 834 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 16 219 от 27януари 2016 г. с падеж 27 юли 2026 година.

Номиналната стойност на предложените книжа е 200 000 000 лева при годишен лихвен процент от 2.25 на сто, уточняват от централната банка.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 16 219 от 27 януари 2016 г. на аукционен принцип.

Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, отбелязват от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във