Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Държавата се разделя с фондовата борса

Министерството на финансите в качеството си на принципал на държавния дял в Българска Фондова Борса-София АД и в Централен Депозитар АД е възложило на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да подготви и организира приватизацията на двете компании. Това пише на сайта на фондовата борса. Според приетата от кабинета Концепция за интеграция на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД в европейските и световните финансови пазари приватизационната процедура ще се извърши чрез консолидацията с водещ световен или европейски борсов оператор.


Процедурата включва продажбата в пакет на 50.0542 на сто от капитала на БФБ и на 43.7 на сто от капитала на Централен депозитар на един стратегически инвеститор. Фондовата борса обаче притежава 6.61 на сто от капитала на депозитарната институция и така след приключване на процедурата купувачът ще контролира над 50% от капитала на всяко от двете дружества.


Процедурата ще стартира с избор на консултант на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, който следва да притежава международен опит. В допълнение се изисква консултантът да бъде измежду водещите по обем консултанти по сливания и придобивания за региона на Централна и Източна Европа, с изключение на Русия и бившите съветски републики, за периода 2005-2010 г. Консултантът ще бъде избран при условията на открит конкурс и следва да изготви стратегия за приватизация; предложение за критериите за избор на кандидат-купувачи и за следприватизационни ангажименти; анализ за определяне на стойността на предложените дялове във всяка от двете компании; подготовка на информационен меморандум и др. След приемането на извършените от консултанта дейности Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще пристъпи към провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на двата държавни дяла.


До участие в конкурса за продажба ще се допускат единствено водещи световни или европейски борсови оператори или борсови обединения. Количествените и качествените изисквания към потенциалните кандидати включват наличие на поне 2 млрд. евро средномесечен общ оборот на спот пазара на капиталови инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във