Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪРЖАВАТА ПОСТАВИ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В НЕБРАНО ЛОЗЕ

Счетоводната професия може да бъде обезсмислена от директивите в областта на счетоводството, които бълват различните държавни агенции, комисии и други регулаторни органи. Тези опасения изразиха делегатите на IV конгрес на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), който се проведе на 18 и 19 април в Народния театър в София. И като организация, и като присъствие на високопоставени лица и чуждестранни гости конгресът бе на висота. Той бе открит от президента на България Георги Първанов. А сред чуждестранните лица личаха имената на: Жорж Лаксенер - член на съвета и изпълнителен директор на Международната асоциация на експерт-счетоводителите франкофони, Жанен Одас - председател на Комисията за съвместни проекти към Института на експерт-счетоводителите във Франция, Масум Туркер - президент на Федерацията на средиземноморските експерт-счетоводители, и шефа на Ей Си Си Ей за Централна и Източна Европа Саймън Томпсън.Българските експерт-счетоводители изразиха негодуванията си от факта, че всеки регулаторен орган в България се опитва да налага на надзираваните от него дружества свои специфични правила за счетоводно отчитанеНапоследък се наблюдава един синдром в специфичните закони, с които се регулира дадена стопанска дейност, да се записват текстове, противоречащи на европейските и световните норми за счетоводството. Наскоро колеги ми казаха, че подобен текст е записан в Закона за водоснабдяване и канализация. Аз пък имах много драстичен пример с Българския футболен съюз, чиито шефове настояваха да има одиторска заверка на декларациите, които футболните клубове дават пред БФС при продажба на футболисти. В тях пише, че извършващите трансфера страни нямат неуредени финансови взаимоотношения и други подобни. Но това не е счетоводен документ. От къде на къде ще се заверява от одитор, заяви председателят на ИДЕС проф. Михаил Динев. Проблемът с дружествата от ВиКпък е съвсем друг. Държавният орган, който надзирава дейността им - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), изисква от тях да водят разделно счетоводство. Понятие, което не съществува в настоящата счетоводна практика. По този повод на конгреса на ИДЕС някои одитори саркастично се пошегуваха, че ДКЕВР карал ВиК-фирмите да водят двойно счетоводство. А не е редно една фирма да води два вида счетоводни форми. Коя от тях тогава ще заверява одиторът й? Във всеки случай нито един уважаващ себе си експерт-счетоводител няма да си сложи подписа под отчети и баланси, които не са изработени според изискванията Международните счетоводни стандарти (МСС) или на Националните счетоводни стандарти. Оказва се обаче, че тези подлежащи на одитиране отчети не са от значение за някои надзорни институции. По-важни за тях са отчетните форми, които се изготвят в разрез с изискванията на националните и международните стандарти. Подобен проблем е възникнал между одиторите и Комисията за финансов надзорЗнаете, че счетоводните документи на застрахователните дружества, инвестиционните посредници и пенсионните фондове трябва да се изготвят и одитират по Международните счетоводни стандарти. Комисията за финансов надзор обаче ги задължава да изготвят отчетите си по форми, които не отговарят на тези стандарти. Ние как да ги заверяваме? Изправени сме пред необходимостта да слагаме подписите си под отчети, които не отговарят на МСС. Да не говорим, че комисията задължава инвестиционните посредници да завеждат в балансите си активи и пасиви, които по всички правила на МСС трябва да се водят задбалансово. Как може едно дружество да води в балансовия си актив ценни книжа, които не са негови, а са му предоставени от клиенти за извършване на конкретна сделка. Това води до големи изкривявания на баланса. Ето защо, според всички правила, такива активи се записват задбалансово. Само че комисията разпорежда нещо съвсем друго, без да се съобразява, че това противоречи на Международните счетоводни стандарти. Одиторите не би трябвало да заверяват подобни счетоводни документи, каза Зоя Петрова, член УС на ИДЕС. Тя подчерта, че одиторите не отричат правото на регулаторните органи да изискват от наблюдаваните от тях компании специфични отчети, които да се ползват за нуждите на статистиката и на надзора. Тези отчети обаче не бива да противоречат на изискванията за съставянето на счетоводните документи на едно дружество, убедена е Зоя Петрова.Членът на УС на ИДЕС Бисер Славков не изключи възможността налаганите от регулаторните органи промени в счетоводната отчетност да водят и до изкривяване на финансовия резултат на дружествата, върху който се начисляват данъци. Едва ли при поставянето на тези изисквания регулаторният орган цели изкривяване на данъчната основа. Но самите фирми могат да се възползват от подобни аномалии в счетоводното отчитане. По-важното е обаче, че органите, които налагат подобни изисквания, би трябвало предварително да се допитат до ИДЕС, защото той е институцията, която отговаря за правилното съставяне на счетоводните отчети съгласно националните и международните счетоводни стандарти, заяви Славков.Данъчните също готвели изненада на одиторитенаучи вестник БАНКЕРЪ. В концептуалния проект за изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, които ще бъдат предложени за гласуване през тази година, са залегнали текстове, които ще задължат фирмите да водят специално счетоводство за данъчни цели. Според одитори, които са видели този проект, въпросното счетоводство в много отношения се разминавало с действащите национални и международни стандарти. Разбира се, проектът за промени в ЗКПО все още се дискутира на експертно ниво и няма гаранция, че идеята за данъчно счетоводство ще бъде възприета от следващите правителство и парламент. Обезпокояващ обаче е самият факт, че в главата на държавните чиновници е дошла мисълта за създаване на специално счетоводство. И това се прави с цел каква? За да се улесни данъчният чиновник, на когото му било трудно да се ориентира в дебрите на счетоводството. А за какво този служител получава заплата? Защо държавата харчи пари за курсове и семинари за повишаване на квалификацията? Не е ясно.Представете си - ако бъде въведено специално данъчно счетоводство, на какъв шок ще бъде изложен счетоводителят на едно дружество, особено ако то публично. Той ще трябва да готви един отчет по МСС, втори - за нуждите на регулаторния орган, и трети - за данъчните власти. При това отчетът по МСС, който навсякъде в индустриалните държави представя най-точно състоянието на една фирма, у нас в България, ще има най-малко значение, тъй като нито данъчните, нито надзорните институции ще се съобразяват с него. Е, ако това не е гавра със счетоводителите, с фирмите и дори с изискванията на ЕС, здраве му кажи. Постоянно нарастващите изисквания на държавната администрация към предприятията у нас водят до това, че за обслужването на бюрокрацията счетоводителят трябва да отделя все повече време. И, разбира се, за сметка на качеството на неговата работа, заяви пред конгреса на ИДЕС шефът на УС на Института на професионалните счетоводители в България Тошко Поптолев. Според него под натиска на постоянно увеличаващите се разпоредби на държавните органи за предоставяне на различни отчети шефовете на фирми са започнали да ползват счетоводителите си като хора, които са длъжни да им решат всички проблеми.Ако тази тенденция се задълбочи, тя може да доведе до изчезването на професията на счетоводителя и до замяната й с някакъв специалист по всичко, каза Поптолев. Това изказване може да предизвиква у някои хора ехидни усмивки. Но бизнесмените са наясно, че Поптолев казва истината. Всъщност не е толкова важно дали счетоводителят ще изчезне като професия у нас. Това едва ли ще стане. По-важното е, че хората, които се занимават със сметките на фирмите, нямат време и дори финансови възможности да усъвършенстват познанията си. А от това страда качеството на работата им и в крайна сметка бизнесът на фирмата като цяло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във