Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата натрупа 600 млн. лева нов вътрешeн дълг за по-малко от месец

Българското правителство пое нов петгодишен дълг за 200 млн. лева. Българската народна банка проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години и с падеж 15.01.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на централната банка.

Финансовото министерство предложи за продажба ДЦК в размер на 200 000 000 лв. при лихвен процент 0.01% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 12 февруари 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 341 000 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 56 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.71.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.53 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на -0.10%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 56 000 000 лв. В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. Mинистерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 69,5 %, следвани от пенсионни и гаранционни фондове – 23 %, застрахователните дружества с 2,5 % и други инвеститори – 5 %.

Това е третият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината. Така, само за по-малко от месец, (първият аукцион за 2020 г. се проведе на 13 януари) държавата увеличи вътрешния си дълг с общо 600 млн. лева. Първият път чрез 5-годишни ДЦК, а вторият - чрез 10.5-годишни. При по-малкия матуритет беше постигната рекордна отрицателна доходност от -0.11 на сто, а при втория - ниската положителна доходност от 0.13%.

Новият държавен дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, както бе записано в бюджета, като не се изключва и емитиране на държавни облигации на външните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във