Банкеръ Daily

Финансов дневник

Дългът на подсектор „Централно управление“ през месец май е 31.71 млрд. лева

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на май възлиза на 31.71 млрд. лева, като бележи увеличение с 208,5 млн. лв. спрямо края на април тази година. Вътрешните задължения са 10.64 млрд. лева, а външните 21.07 млрд. лева. Това е записано в месечния бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ на Министерството на финансите.

В края на петия месец съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21,1 %, като делът на вътрешния дълг е 7,1 %, а на външния дълг – 14 процента. В структурата на дълга вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от по 33,5 % и 66,5 на сто.  

В структурата на дълга по инструменти към края на май основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 48,1 на сто. Държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, заемат малко над една трета, а държавните заеми – 19,6 %, сред тези инструменти.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,9 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,8 %).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над десет години – 63,5 на сто. Около една четвърт са книжата със срок от пет до десет години – 23,6 %, от една до пет години – 12,7 %, а до една година са с минимален дял /0,1%/.

В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи. Най-малко – 8%, са плащанията до една година. С най-голям дял - 39,6 %, са задълженията от една до пет години, 28,4 % – от пет до десет години, и 24% – над десет години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към края  на месец май е в размер на 555,1 млн. лева. Вътрешните гаранции са 65,7 млн. лева, а външните – 489,4 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4 на сто.

Съгласно водения от Министерството на финансите, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на май достига до 30.46 млрд. лева или 20,2 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10.44 млрд. лева, а външните – 20.02 млрд. лева. 

Държавногарантираният дълг през май възлиза на 1.91 млрд. лева, вътрешните гаранции са 65,7 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във