Банкеръ Daily

Финансов дневник

Домакинствата ще пестят повече в кеш

Българската народна банка очаква в следващите две години част от спестяванията на домакинствата да се преобразуват от депозитна маса в банките в кешови спестявания и повече потребление. 

"Част от допълнителния доход на домакинствата се очаква да бъде използван за увеличаване на частното потребление или да се поддържа от домакинствата под формата на пари в брой. Намаляването на несигурността, определено от допускането за овладяване на пандемията от COVID-19, ще допринася за постепенното ограничаване на спестяванията с предпазен мотив", е посочено в Макроикономическата прогнозна на БНБ за периода 2021-2023 година. 

Икономистите от централната банка все пак очакват в условията на продължаващо покачване на заплатите, депозитите в банковата система да продължат да се увеличават със сравнително високи темпове.

Каква са прогнозите за кредитирането

БНБ очаква също растежът на кредита за бизнеса да следва плавна тенденция към ускоряване. Основното допускане, че ще има нарастване на частните инвестиции. Фирмите ще търсят банков ресурс за инвестиционни цели, тъй като ще се запазят ниските равнища на лихвените проценти.

Според централната банка, от друга страна, домакинствата ще теглят по-малко кредити през следващите две години. Прогнозата се базира на очакването за свиване на частното потребление. Възможното умерено увеличение на дела на необслужваните кредити в портфейлите на банките с изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити. Растежът на кредитите за домакинствата може да бъде задушен и от обявеното от БНБ увеличение на антицикличния капиталов буфер, което ще в сила от 1 октомври 2022 година.

Накъде ще върви инфлацията

Икономистите на БНБ прогнозират да се ускори значително и да възлезе на 3.8% в края на 2021 година. За това ще допринесат всички основни групи стоки и услуги.

"Транспортните горива и храните се очаква да имат най-голям положителен принос за общата инфлация (съответно с 1.4 и 1.1 процентни пункта) под влияние на същественото повишение на международните цени в евро на петрола, храните и други основни суровини. Базисната инфлация също се предвижда да се ускори в края на годината и да има 0.9  процентни пункта принос за темпа на нарастване на потребителските цени, което ще се дължи както на компонента на услугите, така и на нехранителните стоки. За възходящата динамика на цените на базисните компоненти на ХИПЦ влияние ще оказва както проявлението на косвени ефекти от поскъпването на горивата и храните върху цените на някои услуги, така и по-високите разходи на фирмите за труд, електроенергия и газообразни горива. От гледна точка на търсенето очакваме засиленото частно потребление да бъде друг фактор с проинфлационно влияние, особено по отношение на базисните компоненти на ХИПЦ. Административно определяните цени се предвижда да допринесат с 0.4 процентни пункта за инфлацията при потребителските цени в края на годината, което ще отразява главно утвърдените от КЕВР по-високи цени на електрическата (с 4.4%) и топлинната енергия (с 16.2.%), в сила от 1  юли 2021  г., за период от една година", се казва в Макроикономическата прогноза. 

Централната банка прогнозира забавяне на инфлацията през 2022-2023 година съответно до 1.5% и 1.6 процента.

"По отношение на базисната инфлация очакваме да продължи да се наблюдава тенденция към ускоряване в съответствие с прогнозирания растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление, като по подкомпоненти предвиждаме по-силен темп на растеж да се наблюдава в групата на услугите в сравнение с нехранителните стоки", посочват още от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във