Банкеръ Daily

Финансов дневник

Днес УС на БНБ промени две наредби и прие два нови подзаконови нормативни актове

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките. С нея се уреждат изисквания за репутация, квалификация и професионален опит към ръководителя на структурата за управление на риска.

Предвижда се задължението на банките за създаване на комитет по риска да се прилага само за значимите банки, като е предложена и дефиниция на понятието. Регламентиран е минималният числен състав на комитета и изискване за наличие на независими членове. Уредено е изрично правото на достъп на комитета по риска до цялата информация, която му е необходима за изпълнение на неговите функции, включително да изисква сведения и документи.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките. С подзаконовия нормативен акт се предвижда задължението за създаване на комитет за възнагражденията да се прилага само за значимите банки, при които е налице по-голяма численост на съветите и възможност за ефективно разпределение на функциите на комитета между техните членове. Изрично е въведено правото на комитета за възнагражденията на достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му.

Предложена е дефиниция на понятието за значима банка, която да улесни единното и последователно прилагане на наредбата.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 10 за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките. Тя се базира на досегашната нормативна уредба относно вътрешния контрол в банките, като са разширени изискванията към банките по отношение на тяхната вътрешна организация и са усъвършенствани разпоредбите относно вътрешния контрол в съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции и Насоките относно вътрешното управление, приети от Европейския банков орган.

С наредбата са детайлизирани изискванията към политиките, правилата и процедурите на банките за вътрешната организация и управление на банките и е уредено тяхното минимално съдържание. Предвидено е банките да организират своята дейност и да разработят вътрешните си политики, правила и процедури съобразно големината, естеството, мащаба и сложността на извършваните от тях дейности и на рисковете, на които са изложени, като са предложени конкретни критерии, които следва да отчетат за осигуряване на съответствието им с индивидуалния рисков профил и бизнес модел на банката.

Систематизирана е рамката за вътрешен контрол, като са уредени трите нива на защита, които всяка банка трябва да изгради – оперативен контрол, управление на риска и нормативно съответствие и вътрешен одит. Регламентирани са изискванията към всяко от тези нива, като по отношение на нормативното съответствие се предвижда създаване на независима служба за нормативно съответствие, която трябва да осигурява адекватно идентифициране, измерване и управление на риска, свързан с нормативното съответствие.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 20 за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции. Подзаконовият нормативен акт усъвършенства досегашната правна уредба, като я развива в съответствие с последните изменения в Закона за кредитните институции и изискванията на Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, приети от Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Въведени са изрични критерии за установяване на необходимия професионалния опит по отношение на членовете на надзорния съвет. Регламентирано е задължение на банките да приемат политика за подбор и оценка на пригодността на членовете на ръководните органи на банката, като е уредено и нейното минимално съдържание. Предвидено е в политиката да се включат правила за насърчаване на многообразието в рамките на съветите, чиято цел е да се осигури широк диапазон от качества и компетенции, което да гарантира представянето на разнообразни гледни точки и изразяването на независими едно от други становища. Описана е подробно информацията, която банките трябва да представят на БНБ текущо и при избор на нови членове в управителния съвет, съвета на директорите, надзорния съвет, прокуристи и лица, заемащи ключови позиции.

Според наредбата издадените одобрения на членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет до влизането в сила на наредбата запазват действието си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във