Банкеръ Daily

Финансов дневник

Директорите на КТБ: Има опити банката да се фалира изкуствено

Те са отправили писмен сигнал до редица държавни институции и ръководства на парламентарно представени партии

Публикуваме пълния текст на писмото на временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка

Във връзка с публикации в медиите, алармиращи за поредния опит КТБ АД да бъде изкуствено фалирана, временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД са отправили писмен сигнал до всички парламентарно представени партии, до служебния министър-председател и до министъра на финансите, до Комисията за финансов надзор, с копие до БНБ. В този сигнал те изразяват опасения, че в периода на безвластие, преди да се сформира парламент и да се избере правителство, се правят опити незаконно да се отнеме лицензът на банката.

Според публикуваната в медиите информация, БНБ изисква от квесторите анализът и оценката на активите, в това число и кредитите, да бъде извършена към 30 септември 2014 г. Съгласно изискванията на закона оценката следва да бъде извършена към дата 30.06.2014 г., или в едномесечен срок след назначаването на квесторите - към 25.07. 2014 г.


Влошаването на състоянието на активите е в резултат от начина, обхвата и обема на провеждания специален надзор и е следствие от забавянето на набелязването и привеждането на реални оздравителни мерки от страна на БНБ и квесторите.


Докладът на квесторите за текущото състояние на банката, в това число и на величината на собствения й капитал, е индикирал, че банката е жизнеспособна и годна да осъществява банкова дейност, което изключва прилагането на мерки, различни от оздравителните. Тоест, недопустими се явяват  мерки по отнемане на лиценз на банкова институция, чийто статут като "работещо предприятие" в нейното "текущо състояние" показва положителен собствен капитал към датата на доклада на квесторите по чл. 121 от ЗКИ.

Временно отстранените от длъжност изпълнителни директори заявяват, че за да бъдат създадени реални условия за оздравяване на КТБ АД, е необходимо БНБ, в рамките на законовата си компетентност, да постанови решения за премахване на рестрикциите и за прилагане на предложените с предходно тяхно писмо до БНБ мерки, както и други по преценка на Централната банка.

Новоприетата от квесторите Методика за обезценка на кредитите, наречена "Политика за определяне на загубите от обезценка на финансови активи", влязла в сила по-късно - на 22.08.2014 г., е неприложима към датата на доклада на квесторите и довършваната сега от одиторите оценка на активите на КТБ, явяваща се неразделна част от същия този доклад на квесторите по чл. 121 от ЗКИ.

В своя сигнал временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД питат:

1.    Ще се приложи ли от БНБ и квесторите "духът и буквата" на Закона за кредитните институции?
2.    Кой ще носи отговорност за случващото се с КТБ АД и последствията от него върху икономиката на страната, националната сигурност, финансовата и социалната стабилност?

Facebook logo
Бъдете с нас и във