Банкеръ Weekly

COVID-19 „зарази” хартията на небанковите финанси

Дигитализация в едва 30% от небанковия финансов сектор

Само една пета от застрахователите залагат на цифровите технологии

S 250 40a459f0 78c8 485c b088 f786f31285a5

Едва 30% от дружествата от небанковия финансов сектор посочват, че имат действащи дигитални платформи в рамките на прилаганите от тях бизнес модели. На следващо място по популярност е използването на услуги, свързани с облачни пространства, след което са мобилните технологии и мобилните приложения. Едно дружество използва изкуствен интелект при извършването на своята дейност.

От 53 застрахователни дружества   47 сочат (78,8% от застрахователните брокери и 21,2% от застрахователните дружества), че  извънредното положение заради Covid-19 е оказало влияние върху използваните финансови иновации. Това сочат резултатите от специализирано проучване, проведено  от Комисията за финансов надзор и посветено на тенденциите при използване на финансовите иновации при поднадзорните лица. Проучването обхваща трите сектора на небанковата финансова сфера - застрахователен, инвестиционен и пенсионноосигурителен пазар. Отговори са получени от 103 поднадзорни лица: 15 управляващи дружества, 7 публични дружества, 40 застрахователни брокера, 4 АДСИЦ (дружества със специална инвестиционна цел), 13 застрахователни дружества, 18 инвестиционни посредника и 6 пенсионноосигурителни дружества.

Явление в тази насока е "Болерон". Това е дигитален застрахователен брокер, който оперира единствено през дигитална платформа. Тя е създадена, за да улесни крайните потребители при закупуването и управлението на застрахователни продукти единствено през мобилни устройства. Сключване на онлайн застраховки може да се направи и през сайта на компанията. В платформата са налични както класически застрахователни продукти като "Гражданска отговорност", "Автокаско" и различни здравни застраховки, така и по-малко популярни в България продукти като застраховки за злополуки при екстремни спортове и такава за болничен престой. Платформата работи с продукти на много застрахователи, сред които "Уника", "Дженерали", "Лев инс", "Евроинс", ДЗИ, "Булстрад", "Алианц" и други.

Пионер в дигитализацията беше "Евроинс" с онлайн платформата Oli (съкратено от online live insurance), която дава възможност за сравнение на разходите по застраховки по кредитни продукти и избор на полици „Живот” и сключването им без посредник.

Друга услуга в тази сфера е fina.bg. Тя позволява търсенето на най-добро пазарно предложение на база особеностите на клиента. Компанията работи с няколко застрахователни компании и 5 кредитни институции, като сравнява оферти за потребителски банков и небанков заем, задължителна застраховка "Гражданска отговорност", автокаско и предстои добавянето на ипотечни кредити.

Констатирани са иновации, които се въвеждат за първи път като средство за справяне с последиците от пандемията Covid-19, както и такива, които спомагат за по-ефективно обслужване на клиентите и оптимизиране на услугите. Интересно е да се отбележи намаляване на разходите на поднадзорните лица вследствие на използваните Fintech решения по време на пандемията.

Запитани дали отчитат намаляване на разходите за техните клиенти вследствие на използваните от тях финансови иновации по време на пандемията от Covid-19 се установи, че 37,74 % от запитаните компании отговарят "по-скоро да", следвани от 30,19% , които отговарят "не, но очакват това да се случи в бъдеще време", 20,75% са категорични с отговор "не" и с най-малък дял на отговорили -11,32% са тези, които отговарят положително на зададеният въпрос.

На въпрос за приблизителен процент на намаляването на разходите вследствие на въведени финансови иновации от началото на пандемията от Covid-19 преобладаващ процент от 0%-10% е посочен при 45 от запитаните компании или това са общо 85% от тях, следвани от 9% от дружествата, които са регистрирали спад в разходите в диапазон от 10%-20%, две дружества са регистрирали спад в рамките на 20%-30%.

Само 23% от отговорилите не виждат законови пречки за дигитализацията, а  43% твърдят, че са констатирали законодателни пречки, като част от тях са във връзка с прилагането на GDPR регламента, но преди всичко с необходимостта от полагане на подпис и/или имена върху полиците и предложенията. Има проблем с остарели текстове в редица закони и подзаконови актове, които силно ограничават дигитализацията на редица процеси, както и стикерите по задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Поради необходимост от стикерите, полиците не могат да се изпращат по електронна поща. Полиците се изпращат по куриер, както преди пандемията, но разходът е много по-голям, тъй като доста голям процент от клиентите са дали служебен адрес за кореспонденция и се налага пренасочване на пратките и прозвъняване на цялата база от клиенти за уточняване на актуален адрес за кореспонденция. Като пречка е посочена също задължителното разписване на хартиени копия на договори при спазването на наредбите за отдалечено предлагане на услуги в застрахователния сектор . Практиката на съда при разрешаване на спор по съдебен ред е да изисква хартиени документи в оригинал, въпреки възможностите, дадени от законодателството за електронния документ и за електронния подпис. Икономическият ефект от премахването на хартиените документи - доколкото и където това е възможно, е огромен, и си струва да се направят усилия в тази насока, защото застрахователите няма да го направят без нормативна подкрепа от страна на КФН и съответните държавни органи.

Изводът е, че технологиите бавно навлизат в застрахователния сектор в България, но засега все още е трудно да се говори за insuretech вълна.

Причините за по-трудното навлизане на финансовите технологии в застраховането са няколко. Първо секторът е силно регулиран и доста консервативен, което държи компаниите малко встрани от новите дигитални канали за продажби. Освен това спецификата на тези услуги е такава, че при настъпване на застрахователно събитие се търси личният контакт със застрахователен агент, а ботовете и технологиите трудно могат да се включат пълноценно в конкретен казус. И не на последно място - основна част от сектора за физическите лица в България се движи от задължителните полици, като „Гражданска отговорност” и полиците „Живот” при сключването на договор за ипотечен заем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във