Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Дянковгейт с данъците ни

Две неща са ни сигурни - смъртта и данъците.При смъртта е ясно - Кастанеда твърди, че ако се обърнеш достатъчно бързо, ще я видиш зад себе си. Ние пък сме сигурни, че застане ли на прага ни Оная с косата - край.При данъците обаче има известни уговорки. Обречеността се свързва с начисляването им. Плащането им все пак е въпрос на добро желание (преди крайната принуда), но и на гъвкавост, която понякога води до опрощаване, ако длъжникът додрапа до срока на давността.В България обаче тече интересен процес - данъците започват да мерят ръст със смъртта по степен на обреченост. Вече не плащаме данъци - вземат ни ги!Автоматизираното изземване на данъци започна с въвеждането на плоския данък. Авансовият десятък върху доходите ни е в кърпа вързан за държавата, защото се изземва без нашето участие. Задължението да го събират и да го внасят в хазната е на работодателите. Това, да кажем, е улеснение и облекчение за повечето данъкоплатци. Защото не е все едно да плащаш огромна сума в края на годината и да правиш това през цялата година с 10-процентните пощипвания. Както обикновено, всичко е започнало с добри намерения. На които сега, през 2013-а, вече ставаме жертва.nbsp;


nbsp;


Изненадващо въведеният от тази година ДСД (Данък Симеон Дянков или официално Данък върху лихвите по депозитите) достигна пълна автоматизация при изземването му. Ние не знаем колко ни вземат, банкерът не знае колко превежда в НАП, само Дянков бива известяван как набъбва сумата в хазната. Както вече е известно, от началото на тази година на падежа на всеки срочен депозит банката автоматично ще начислява 10% върху постигнатата доходност и ще пълни бюджетната дупка. Банките ще имат ангажимент всеки месец да декларират изплатените лихви по срочните депозити. Те ще подават в данъчната агенция данните за размера на платената лихва, както и на удържания данък.


Данъкът няма да важи за детските влогове, за безсрочните влогове и разплащателните сметки.


Върхът, до който достига безлюдната технология, обаче е едно друго нововъведение - Единното платежно нареждане, което също влезе в действие от Нова година. Там конкретното пращане вече напълно се откъсва от волята на платеца. Той погасява едно свое задължение, но Дянков решава, че тези пари ще отидат за друго - примерно за някакъв стар борч. Начинът, по който става това, елегантно е описан на страницата на НАП: Съществено се променят редът и начинът за разпределяне на постъпилите средства от данъци и осигурителни вноски по съответните бюджети и фондове. Автоматично се обвързват постъпилите плащания с вписаните в сметката задължения по реда на възникването им. При повече задължения с един и същ срок за плащане те се погасяват съразмерно на главниците им. За неплатени задължения срокът за плащане, на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., новият принцип се прилага след 2014 година.


Това значи: мислиш, че си платил осигуровки. В бъдещ момент може да се изненадаш неприятно, като разбереш, че това не е така. Всъщност си платил стари данъци.


В опит да спестят излишни емоции на данъкоплатците бирниците предложиха възможност за онлайн проверка на задълженията. Проверка на дължимите данъци и осигурителни вноски може да се направи чрез е-услугата на НАП - Справка за задължения. Достъпът до електронната услуга става или с електронен подпис, или с персонален идентификационен код, издаден от НАП. Клиентите на администрацията могат да проверят колко са задълженията им към хазната и в офиса на агенцията, като посочат постоянен адрес или по регистрацията на дружеството, което представляват. При възникнали въпроси или неуточнени суми в персоналната данъчно-осигурителна сметка клиентите на администрацията могат да се обръщат за справки към съответния офис по постоянния си адрес или по регистрация на дружеството, което представляват.


Тук трябва да споменем една добра новина - по-ниски са лихвите за просрочени осигурителни задължения. От 1 януари 2013 г. се уеднакви лихвата за просрочие за невнесени данъци и осигуровки - тя е основен лихвен процент на БНБ плюс 10 процента. С една дума - край на дискриминацията от миналата година, когато за закъснението при плащане на осигуровки ни струваше ОЛП плюс 20 процента.


Част от данъчните промени за тази година целят да облекчат бизнеса и гражданите, като намалят бюрокрацията и бумащината. Поне така твърдят идеолозите на въпросните поправки от Министерството на финансите. Според тях значително се облекчава режимът за деклариране и внасяне на корпоративни данъци и на налозите върху доходите на физическите лица.


От началото на тази година се изравняват сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от извънтрудови правоотношения (например граждански договори), от наем и друга стопанска дейност, независимо от това чие е задължението за внасяне на данъка. Това вече трябва да става до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода, а за четвъртото тримесечие авансов данък не се внася.


По-малко компании ще плащат авансов данък

nbsp;


От 2013 г. дружествата , чиито нетни приходи от продажби за предишната година са под 300 000 лв., няма да са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Оставена е и възможност тези фирми да правят тримесечни авансови вноски по желание.


Дружествата, чиито нетни приходи от продажби за предишната година са в диапазона между 300 000 лв. и 3 000 000 лв., ще са длъжни да правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък.


Дружествата с нетни приходи от продажби над 3 000 000 лв. вече правят месечни авансови вноски.


Авансовите вноски от януари до декември на текущата календарна година се декларират при подаването на годишната данъчна декларация за предишната календарна година (с други думи, за 2013 г. това трябва да стане до 31 март 2014 година).


Месечните авансови вноски за януари, февруари и март се внасят в срок до 15 април на текущата календарна година, а от април до декември авансовите вноските се внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят.


Тримесечните вноски за първо и второ тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие срокът за внасяне на авансовата вноска е 15 декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.


Данъкът върху разходите

става годишен данък. Той ще се внася еднократно - до 31 март на следващата година. Досега данъкът върху разходите беше месечен и се внасяше до 15-то число на месеца, следващ този, в който е начислен разходът.


Данък върху дейността от опериране на кораби също става годишен. И той се внася еднократно - до 31 март на следващата година. Досега и той се плащаше всеки месец - в срок до края на следващия месец.


Доволни от промените в данъците трябва да са собствениците на електромобили, въпреки че те засега се броят на пръсти. За колите на ток няма никакви налози. Шофьорите на дизелови автомобили обаче нямат този късмет - акцизът върху това гориво се увеличи от 630 на 645 лв. за 1000 литра. Обяснението - Брюксел е виновен. Страната има ангажименти за поетапно вдигане на акцизните ставки, към които трябва стриктно да се придържа. Поради тази причина се увеличават и налозите за горивата с биокомпонента. За бензина, в който има над 4% биоетанол, акцизът се вдига от 600 на 645 лева. А за дизела с биодобавка над 4% налогът се увеличава от 685 на 710 лева.


Както БАНКЕРЪ писа в предишния си брой, вече се сдобихме и с нов данък - върху интернет хазарта - той е 15 процента. С него ще се облагат печалбите от игри и залагания, включително от тото лотариите, залаганията върху резултати от спортни състезания и от надбягвания с коне и кучета.


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Данък лихва не се декларира


Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Законът не изисква гражданите да декларират или да плащат този данък, защото задължение на банката, в която имат депозит, е да го изчисли, да го удържи и да го внесе по сметката на Националната агенция за приходите. Независимо от това дали дадено физическо лице е длъжно да декларира доходите си на друго основание (например получени доходи от хонорари или наеми), данни за размера на депозита, за начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея няма да се попълват в данъчната декларация.Авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто падеж е през 2013 г., също подлежат на облагане, съобразно правилата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомнят от НАП. Ако например през октомври 2012 г. е сключен договор за срочен депозит за срок от шест месеца, чийто падеж е през март 2013 г., като лихвата е изплатена авансово през 2012 г., доходът от лихви се смята придобит към датата на падежа през 2013 г. и трябва да бъде обложен. При подобен случай банката трябва до края на април тази година да начисли данъка и да го преведе по сметката на НАП.nbsp;

По-лесно е с е-подпис
Безплатни образци на новите данъчни декларации вече са достъпни онлайн, казаха от НАП. Хартиени формуляри на годишните декларации за облагане на доходите има вече в цялата страна. Въпреки това експертите от НАП съветват своите клиенти да използват декларацията, която е качена в интернет и позволява да бъде попълнена електронно и разпечатана след това.Всеки, който желае, може да попълни и подаде своята декларация за облагане на доходите и чрез интернет, но подписана с електронен подпис.Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2012 г. изтича на 30 април 2013 г. Това е и срокът, в който трябва да се внесе и дължимият за довнасяне данък по декларациите за доходите.Отстъпка от 5% могат да ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимото към бюджета в срок до 11 февруари 2013 г. (10 февруари е неделя). Отстъпка от 5% ще получат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис. Но ще ползват само една от двете отстъпки.


Facebook logo
Бъдете с нас и във