Банкеръ Daily

Финансов дневник

Деветдесет партии не са обявили дарителите си

Повече от половината партии в страната не са подали финансови отчети за 2016 година. Дни преди изтичането на законоустановения срок за целта - 31 март отчети са подали едва 73 партии от общо 163 задължени.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд до 31 декември 2016 година. Заедно с отчетите се подават и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите са:

 - налагане на  имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лева;

- загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;

-  възможност  Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2016 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във