Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депутатите приеха промени, свързани с банковия надзор

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за кредитните институции. Целта на промените е усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор.

Вносител е Менда Стоянова от ГЕРБ. С текстовете трябва бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от БНБ ангажименти в отговор на доклада.

Усъвършенства се режимът за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица - администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица, които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите, определени като свързани с банката лица.

С измененията бяха приети промени и в Закона за БНБ, според които за заседанията на Управителния съвет на БНБ ще се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на Управителния съвет ще се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна. Управителният съвет на БНБ ще прилага надзорни мерки и мерки за ранна намеса, ще дава одобрения, разрешения и съгласия в предвидените от закона случаи. С новите текстове се уточнява, че подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управлението самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на БНБ. Подуправителят, ръководещ управление "Банково", ще упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управлението самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във