Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Депутатите преправят независимостта на БНБ

Министърът на финансите Владислав Горанов благодари на депутатите за експедитивното и безпроблемно приемане на промените в Закона за БНБ.

Българският парламент гласува  на първо четене промени в Закона за БНБ без каквито и да е дебати и  политически пререкания.  Това стана в четвъртък, на 8 ноември 2018. По този начин Народното събрание се опитва да изпълни едно от основните изисквания на Европейската централна банка към държавите, желаещи да влязат в Европейския банков съюз. А то е тези кандидати  да имат пълна правна съвместимост между законите, регулиращи дейността на националните централни банки, и Договора за функциониране на Европейския съюз, по който работи ЕЦБ. Това означава  националните банки на страните, желаещи да се присъединят към Европейския банков съюз, както и техните ръководства  да имат същите права, каквито са правата на ЕЦБ и на неговите управителни органи. Нито повече, нито по-малко.

С промените ще се коригират  няколко законови несъответствия. 

Добавени са  нови текстове, които  забраняват на БНБ да кредитира не само българските държавни и общински институции и предприятия, които са държавна или общинска собственост, но също и подобни  институции и предприятия на Европейския съюз и на държавите членки.

С промените се въвежда изричното изискване БНБ да закупува държавни облигации на страните членки на ЕС - например германски или френски, само на вторичния пазар. Нещо, което й е абсолютно забранено да прави по отношение на българските държавни и общински облигации.

Следващите промени засягат два аспекта от независимостта на БНБ. Първият е свързан с независимостта на членовете на УС на банката. В докладите си  ЕЦБ и ЕК  констатират, че като законови мотиви  за предсрочно освобождаване на член на УС на БНБ следва да се предвиждат единствено обективни изисквания,  ясно дефинирани и свързани с изпълнението на задълженията на членовете на управителния съвет. В този смисъл според ЕЦБ и ЕК третото основание за прекратяване на правомощията на член на управителния съвет от  сега действащия закон за БНБ, а именно: "ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения", не съответства на посоченото в чл.14.2 от Устава на Европейската система на централни банки основание за прекратяване на мандата "guilty of serious misconduct (виновен за сериозно нарушение)". Причината е, че в Закона за БНБ хипотезата е стеснена само до нарушения на служебните задължения. Указанията на ЕЦБ са текстът да претърпи допълнителни промени, за да се спази изцяло чл.14.2 от устава, поради което в сега обсъждания проект  е предложено изменение в чл.14, ал.1 от Закона за БНБ, с което да се отстранят различията. Въпросното  изменение гласи следното: "В ал.1 думите "изискванията по чл.11, ал.4 за изпълнение на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца или ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения" се заменят с "изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения или ако е признат за виновен за извършено сериозно нарушение".

Важно изискване на ЕЦБ е да се въведе правна възможност  членовете на УС на БНБ да могат да обжалват предсрочното си освобождаване пред оправомощен за това съд. До момента Законът  за  БНБ дава такова право само и единствено на управителя на БНБ, който можеше да обжалва предсрочното си освобождаване пред Европейския съд. Подуправителите на БНБ и останалите трима членове нямаха такава възможност. В гласувания на първо четене проект за промени в Закона за БНБ такава правна възможност отново не е предвидена. Явно депутатите не са съвсем сигурни каква е най-точната правна форма, чрез  която могат да се обжалват решения на Народното събрание, което избира и освобождава подуправителите на БНБ, а също  и на президента, който назначава и освобождава другите трима члена на УС на БНБ. Но законодателно решение на този казус трябва да бъде намерен между двете четения на промените на Закона на БНБ, защото иначе всички правителствени усилия за влизането ни в Европейския банков съюз могат да се окажат напразни.

За пълното правно съответствие на България по отношение на изискванията за влизане в Европейския банков съюз е необходимо да бъдат направени промени и в Закона за кредитните институции, които да дадат правно основание на ЕЦБ да извърши задължителния за това влизане преглед на качеството на активите на българските банки, както и да създаде правната рамка, по която ЕЦБ да осъществява надзор и да налага надзорни мерки на българските кредитни институции. Този проектозакон все още е в Министерския съвет и е качен на сайта му за обществено обсъждане. Но без него процесът на присъединяването на България към Европейския банков съюз  не може да бъде придвижен напред.

 

ТПС

Министърът на финансите Владислав Горанов благодари на депутатите за експедитивното и безпроблемно приемане на промените в Закона за БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във