Банкеръ Daily

Финансов дневник

Делът на необслужваните кредити в БАКБ намалява и през миналата година

Сред акцентите в стратегията на банката за 2019 г. е разширяване на офисната мрежа и точките на предлагане на бързи кредити, отбеляза Илиан Георгиев - главен изпълнителен директор на БАКБ.

По одитирани данни към края на 2018 г. "Българо-американска кредитна банка" АД отчита нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 12.202 млн. лева. На консолидирана база положителният финансов резултат е 12.525 млн. лева, като расте през последните три години.

Към края на 2018-а банката контролира пряко две 100% дъщерни дружества - "БАКБ Файненс" и "БАКБ Трейд". Те са напълно консолидирани при изготвянето на финансовите отчети на групата.

И през миналата година кредитната институция следва стратегическите си цели, свързани с развитието й като универсална банка, която предлага пълна гама банкови услеги, в т.ч. финансиране на МСП и разширяване на услугите в банкирането на дребно чрез предлагане на разнообразни продукти в сферата на потребителското кредитиране.

В края на 2018-а общият ръст на кредитния портфейл на банката е с 14.60% или нетен ръст от 128.554 млн. лв. спрямо 2017-а. Много активни са били потребителите в сегмента "Физически лица", ръст има и при малките и средни предприятия и при корпоративните клиенти, показват числата в счетоводния отчет. От БАКБ отбелязват и намаляването на портфейла, категоризиран като Легаси (кредити, предоставени преди 2011 г.) вследствие на активната работа в посока ограничаване на размера им.

Делът на необслужваните кредити е над средното, отчитано от банковата система, но е с продължаваща трайна тенденция на намаление, отбелязват мениджърите на банката в доклада за дейността си. Основната причина за това е отрасловата ориентация на БАКБ преди световната фиансова криза - финансиране на проекти в сектора на строителстовото и недвижимите имоти. Прилаганата през последните години и към момента кредитна политика от банката поставя акцента върху слабо циклични и перспективни икономически сектори и активни действия за събиране на вземанията от проблеми кредити. Всичко това, съчетано с положителните тенденции на пазара - оживление при недвижимите имоти и строителството, през 2017-а негативните ефекти се минимизират и делът на необслужваните кредити намалява с над 7 процентни пункта, а в рамките на миналата година - с още 5.9 пункта.

За дванадесетте месеца на 2018-а банката отчита повишение на нетния доход от такси и комисионни, което е следствие от усилията за разширяване на предлаганите от БАКБ продукти и услуги.

Сред акцентите в стратегията на банката за 2019 г. е разширяване на офисната мрежа и точките на предлагане на бързи кредити и надграждане на модела за развитие на кредитната мрежа с обособени бизнес центрове и персонално обслужване. Предвижда се да продължи развитието и усъвършенстването на електронните канали на обслужване чрез внедряване на нова Виртуална банка. Мениджърите планират запазване нивото на акционерния капитал и нарастване на неразпределената печалба (фонд "Резервен") с годишния резултат за 2018-а.

Цветелина Бориславова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД (притежава 99.99% от акциите на "СиЕсАйЕф" АД) държи 61.429% от капитала на банката, а  LTBI Holdings LLC ("Ел Ти Би Ай Холдингс" Ел Ел Си) е собственик на 35.49% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във