Банкеръ Daily

Финансов дневник

Данъчно облагане в Испания


В рубриката "Пари и пазари" можете да следите поредицата от публикации на "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България), насочена към желаещите да правят бизнес в останалите страни от Европейския съюз.
Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.
За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор?
Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

В поредицата вече са публикувани анализи за данъчните системи в Люксембург, в Германия, в Гърция, в Холандия, в Кипър и в Австрия.

Очаквайте нова публикация на всеки две седмици.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 

 


Данък добавена стойност


Кой е основният косвен данък в Испания?

Данъкът върху добавената стойност (ДДС), със стандартен процент от 21%.

Какви са размерите на данъчните ставки?

-Стандартна ставка от 21%, приложима за повечето стоки и услуги.

-Междинен/среден процент от 10% за някои услуги/стоки, например жилищни сгради, транспорт на пътници и други.

-Редуцирана ставка от 4% за хляб, за мляко,за сирене, яйца, книги, лекарства и други.

Кой подлежи на регистрация по ДДС и съществуват ли минимални прагове?

Като цяло в Испания не съществува праг за регистрация по ДДС. Всяка търговска дейност, която води до облагаеми доставки, следва да се регистрира за целите на ДДС, след което да бъдат подавани ДДС декларации.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Декларации за ДДС обикновено се изготвят на тримесечна база. Срокът за представянето им  е в рамките на 20 дни от края на тримесечието.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Ако испанска компания, регистрирана по ДДС, продава стоки/услуги на други дружества, регистрирани по ДДС в ЕС, се изисква да се подаде  списък на продажбите в ЕО (ESL).

Декларации трябва да се подават и във връзка с движение на стоки от или към друга държава членка на ЕС (Интрастат декларация).

Налагат ли се санкции за закъснения с подаване на декларации и плащане на дължим ДДС, след изтичане на крайния срок?

Ако декларация за ДДС не е представена навреме или свързаният с нея данък не е платен към датата на падежа, данъчният орган може да наложи наказания или допълнителни такси на данъкоплатеца. При закъснения при  подаване и плащане на ДДС се дължат допълнителни такси в размер на 5%, 10% или 15%, когато плащането е извършено в рамките  съответно на 3, 6 или 12 месеца от крайния срок. Когато плащането е извършено  12 месеца след  крайния срок се налага допълнителна такса в размер на 20%. А закъснения след като е  получено официално предупреждение от данъчната администрация подлежат на глоби в размер между 50 и 150%, плюс лихва. Въпреки това, ако наказанието не е оспорено от данъкоплатеца и плащането на санкцията е направено в рамките на срока, се прилага 25% намаление на санкцията.

 

 


Данъци върху корпоративните доходи


Какъв е обхватът на корпоративното облагане?

С корпоративен данък се облага световния доход на всички резиденти - юридически лица. Дадено дружество се счита за резидент в  Испания, ако отговаря на едно от условията:

-учредено е в Испания;

-регистрираният адрес на дружеството е в Испания;

-мястото на ефективно управление е в Испания;

При място на стопанска дейност се прилага корпоративен данък за нерезидентни дружества.

Каква е данъчната ставка в Испания?

Основната данъчна ставка от 2016 г. насам е 25 %. Новосъздадените дружества се облагат с редуциран процент от 15 % през първия данъчен период, в който реализират печалба и за следващата фискална година.

Какво трябва да знаем за капиталовите печалби?

Капиталовите печалби в общия случай се облагат с данък от 25 %. В капиталовите печалби се включват всички доходи, реализирани от продажбата на активи, както и печалби от безвъзмездно прехвърляне. Капиталови печалби, произтичащи от продажба на квалифициран портфейл акционерно участие (най-общо, акционерно участие над 5%), обикновено са освободени от данъци.

Съществуват ли облекчения при реализиране на данъчни загуби?

В общия случай  загубите могат да бъдат компенсирани срещу всички приходи за същия финансов период (освен когато загубата възниква от обезценка на дълготрайни активи или финансови активи). Лимитът е по-високата сума от 70% или 1 милион евро от облагаемия оборот за фискални периоди, започващи през или след 2017 г. (ограниченията от 50% или дори 25% могат да се прилагат, когато оборотът е по-висок съответно от 20 милиона евро или от 60 милиона евро).

Данъчните загуби могат да бъдат пренасяни за неограничен период от време.

Съществува ли данък при източника?

Дивидентите и лихвите, изплатени на лица, които не са резиденти на Испания, са обект на облагане с данък при източника в размер на 19% - процентът може да бъде редуциран при прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

Какво трябва да знаем за облагането на холдингови компании (ETVEs)?

Холдингови компании (ETVEs), чиято стопанска цел включва управление и администриране на капитала на чуждестранни юридически лица, могат да се възползват от режима на освобождаване при участие. В условията на този режим и при спазване на определени изисквания дивиденти, други разпределения на печалби и капиталови печалби, произтичащи от разпореждането с квалифицирани участия в управляваните чуждестранни дружества, са освободени от корпоративен данък. Освен това не съществува данък при източника за дивиденти, изплащани от холдинговата компания на акционери, които не са местни лица, освен ако акционерът е резидент на офшорна зона.

 

 


Данъчни стимули и облекчения


Какви са облекченията при извършване на  научноизследователска и развойна дейност?

Съществува патентен режим, който служи за насърчаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (R&D) - при определени условия данъчната основа може да се намали с до 60%.

 

 

Емилия Маринова, ДЕС, вътрешен одитор, Директор на отдел "Данъци и аутсорсинг"

Виктор Бакалов, маг. СККА, Мениджър в отдел "Данъци и аутсорсинг"

Facebook logo
Бъдете с нас и във