Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Да превалутираме ли спестяванията си в долари?

В бр. 9 на в. „БАНКЕРЪ” от 13 март 2020 г. коментирахме  добра или лоша идея е откриването на депозит в евро. Днес ще се опитаме да разширим кръгозора на аудиторията ни с информация на тема "Кои банки у нас предлагат високи годишни лихвени проценти по 12-месечните доларови депозити и при какви условия?"

 

За доларовите депозити, една от най-важните "подробности" е постоянната промяна в курса. „Спестяването в долари, носи валутен риск”, посочват експертите и подчертават: ако парите не са във валутата, в която човек се разплаща всеки ден, той задължително трябва да мисли и да оценява рисковете от промяна на стойностите.

Само преди две години, през февруари 2018-а, доларът струваше 1.56 лв., днес цената му е 1.78 лева. На пръв поглед изглежда добре, но няма гаранция дали ще е така и през следващите години.

Справката, направена от „БАНКЕРЪ” показа, че


лихвените равнища на банките у нас за 12-месечните депозити в долари варират от 0.03% до 1.25% годишно.


Кои банки предлагат най-висока годишна лихва по депозитите в долари?

Масово всички банки предлагат лихва по 12-месечните доларови депозити под 1 процент. Това означава, че ако внесем 1000 долара за срок от една година, от тази операция ще спечелим от лихва между 5 и 90 лева. И тук, както и при депозитите в евро, прави впечатление, че повечето от големите банки предлагат дори по-ниска лихва – между 0.03% и 0.4%, в сравнение с по-малките си конкуренти.

TBI Bank предлага най-високата годишна лихва при откриване на 12-месечен депозит „Привилегия” в долари – 1.25 на сто. Влогът може да бъде открит с избрана от клиента сума, като единственото изискване е в срок до 30 календарни дни, считано  от датата на откриване, салдото по депозита да е минимум 5 долара. Банката не начислява такса за откриване, за поддържане, за довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж. Предимство тук е възможността да се  довнесат  средства по депозита в рамките на тридесет дни от откриването му.

При предсрочното му изтегляне, TBI Bank начислява лихва с текущ годишен лихвен процент в размер на предвидения за разплащателни сметки, като клиентът не дължи такса за предсрочно прекратяване.

ОББ също дава висок годишен лихвен процент по доларовите депозити от средно 1% - 0.90% за сумата между 250 и 50 000 долара, и 1.1% - за суми от 50 000 до 200 000 долара.

Клиентът може сам да определя срока, начина на подновяване на депозита и как да получава лихвата, натрупана по него. Кредиторът не прибира такса за поддържане, откриване и закриване на депозита и предлага възможност за допълнително внасяне. Подновяването на депозита става автоматично, при действащите лихвени условия по продукта към момента на подновяване или лично - в някой клон, на всеки падеж.

И детският влог „Детство мое” на „Токуда Банк” носи атрактивен годишен лихвен процент в размер на 1 на сто. Минималнaта изискуемa сумa тук е 10 долара, а откриването и месечната поддръжка отново са без такса. През целия срок на депозита се позволява довнасяне, без това да нарушава условията му. Срокът на влога е до навършване на пълнолетие на титуляря на детския депозит.

Всеки, които иска да депозира своите средства в банка, трябва да знае още нещо: върху лихвата, получена от депозит, се дължи данък. Той се начислява на падежа на депозита и се удържа директно от банката. Когато лихвата е получена авансово, при така наречените „авансови” депозити, ставката се приспада от главницата, когато приключи срока на депозита. По същия начин се действа и при този тип влогове, при които има периодично олихвяване по време на срока и лихвата се отделя по отделна сметка.


Затова е важно, когато човек избира банка, да е наясно с това на каква стойност ще бъде депозитът, в каква валута, за какъв срок, ще довнася или ще теглене по време на срока, как иска да получава лихвата - авансово, периодично или в края на срока.


„Интернешънъл Асет Банк” е другата банка, която предлага висока лихва - 0.75% при откриване на депозит „Златна възраст“. Спестовният продукт е предназначен за пенсионери или за хора, предоставили решение от НОИ за пенсиониране. Внасянето, обслужването и тегленето на падеж се осъществява без такси. Продуктът предлага по-добра доходност при разнообразие от валути и срочности.

Интересното тук е, че банката издава безплатно дебитна карта с чип и дава възможност за ползване на допълнителни услуги - MasterCard SecureCode, SMS-известяване и Асет електронни битови сметки.


Колкото до останалите банките предлагат спестовните си продукти с лихви по депозитите в долари между 0.03 и 0.60% при сходни условия.


Справката показва още, че ако клиент реши да вложи спестяванията си в Банка ДСК (например) и открие 12-месечен депозит в долари, годишната му лихва ще бъде едва 0.03%, при минимално салдо от 250 долара.

Експертите съветват винаги, когато гледаме реклама на банка, да проверяваме какво стои зад условията, които се описват в нея. Отговорната финансова институция винаги информира клиентите си за пълната цена на своите услуги. 

В края на миналата година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за домакинствата в левове се понижи с 4 базисни пункта - до 0.17% от 0.21%, колкото бе към края на 2018 година. При депозитите в евро се наблюдава понижение от 3 базисни пункта - до 0.20% от 0.23 на сто. Средният лихвен процент за новодоговорените депозити с договорен матуритет за нефинансови предприятия също спадна до 0.05% (от 0.06%) - за депозити в левове, и до 0.04% (от 0.02%) - за депозити в евро.

Изминалата година се характеризира с плавен спад на средните лихвени проценти по новодоговорените срочни депозити и кредити спрямо 2018 година.

В тримесечното си издание „Икономически преглед“, БНБ посочи, че очаква през първата половина на 2020 г. лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се задържат на достигнатите ниски равнища.

Според централната банка, определящите вътрешни фактори ще продължат да бъдат високата ликвидност и високия приток на привлечени средства в банките. А като основен външен фактор, който ще влияе върху динамиката на лихвените проценти, БНБ посочва... очакванията на ЕЦБ за запазване на основните лихвени проценти на сегашното им или на по-ниско равнище до устойчиво постигане на целта за инфлация в еврозоната. Важно е и как ще се промени конюнктурата в условията на световна пандемия, но засега никой не се наема дори с краткосрочни прогнози.

Facebook logo
Бъдете с нас и във