Банкеръ Daily

Финансов дневник

Цветелина Бориславова увеличи дела си в БАКБ

"СиЕсАйЕф" АД е сключило на регулиран пазар - "Българска фондова борса - София" АД, сделки за придобиване на общо 13 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка една от емисия ISIN код BG1100098059 от капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД, съобщиха от кредитната институция. Сетълментът на сделките е извършен на 15 април.

Към момента Цветелина Бориславова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД (притежаваща 99.99% от акциите на "СиЕсАйЕф" АД) държи 61.429% от капитала на банката, а  LTBI Holdings LLC ("Ел Ти Би Ай Холдингс" Ел Ел Си) е собственик на 35.49% от акциите с право на глас.

По одитирани данни към 31 декември 2018 г. БАКБ отчита нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 12.202 млн. лв. и нетна печалба на консолидирана база от 12.525 млн. лева. В края на миналата година банката има две 100% дъщерни дружества - "БАКБ Файненс" и "БАКБ Трейд". Те са напълно консолидирани при изготвяне на консолидираните финансови отчети на групата за 2018-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във