Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЦКБ увеличи капитала с конвертиране на облигации в акции

Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции в резултат на конвертиране на облигации в акции, издадена от ТБ "Централна кооперативна банка" АД, София, с цел търговия на регулиран пазар. Решението е взето от регулатора на заседание на 18 март.

Емисията е в размер на 13 975 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е издадена вследствие на увеличаване на капитала на дружеството от 113 154 291 лева на 127 129 970 лева.
Регулаторът вписа емисията акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надозр.
Заедно с това "Централна кооперативна банка" АД е подала заявление в "БФБ-София" за допускане до търговия на тази последваща емисия, съобщиха от борсовия оператор. В момента книжата на банката се търгуват на официален пазар на акции, сегмент "Premium", на "Българска фондова борса " АД.

На проведено заседание днес, съветът на директорите на БФБ е определил 21 март (четвъртък) за начало на търговията с издадените 13 975 679 обикновени, поименни, безналични с право на глас акции от новата емисия.

Основен акционер в публичното дружество е "Химимпорт" АД.

Сключването на сделки с акции на "ЦКБ" АД е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Правилника на "Българска фондова борса" АД и на "Централен депозитар" АД.

"ЦКБ" АД издаде емисия от 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро всяка, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 36 000 000 евро. Тя е с годишна лихва в размер на 4.5% и с падеж 2020 г., като дълговите книжа са конвертируеми в обикновени акции на банката. Всички предлагани облигации са от един клас и дават еднакви права на притежателите си, в това число вземания за главница и лихви, право на глас в общото събрание на облигационерите, право на конвертиране в акции на банката, право на информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във