Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЦКБ ще попълни резервите с печалбата от миналата година

Печалбата на "Централна кооперативна банка" АД за 2018 г., която е в размер на 33.77 млн. лв., да бъде отнесена във във фонд “Резервен” на дружеството. Това предлагат мениджърите на кредитната институция четем в материалите за свикване на редовно годишно общо събрание на банката на 12 септември.
Преди да гласуват това решение, акционерите  трябва да приемат отчета за дейността на "ЦКБ" АД през миналата година, както и да одобрят годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и предложението за разпределение на печалбата.

Общото събрание ще гласува и за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет и прокуриста за дейността им през изминалата година. Заедно с това акционерите ще обсъдят и предложението за определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на мениджърите и надзорниците на дружеството и срока, за който са дължими.
В дневния ред са и точките за приемане на доклада на одитния комитет за дейността му и отчета за работата на службата за вътрешен одит през миналата година.
Акционерите ще изберат иа регистрирани одитори за извършване на съвместен одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2019. Проектът за решение предвижда това да са "Делойт одит” ООД и "Грант Торнтон” ООД.

През 2019 г. основен акциент в дейността на ЦКБ ще бъде предлагането на банкови услуги на населението - потребителски и ипотечни кредити, банкови услуги и базирани на тях услуги, електронно банкиране и разплащателни услуги, отбелязват мениджърите в отчета си. Заедно с това банката ще развива и предлагането на услуги за големи корпоративни клиенти и малки и средни предприятия и свързаните с тях програми за усвояване на средства от стуктурните фондове на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във