Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЦКБ прибра печалбата в резервите за развитие на ритейла

Общото събрание на акционерите одобри годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Централна кооперативна банка“ АД за 2016 г. и прие направеното предложение формираната печалба , в размер на 26 598 201 лeва, да бъде отнесена във фонд "Резервен". Тя се повишана над четири пъти на годишна база.

Основните фактори, оказали влияние при формирането на този финансов резултат са: реализирания нетен доход от лихви в размер на 110.3 млн. лв. (+32.3 млн. лв.) и нетния доход от такси и комисионни от 43.3 млн. лв. (+3.3 млн. лв.).

В тези условия ЦКБ не е отстъпила завоюваните в предходите години позиции и е постигнала ръст на ключовите показатели. Като към края на 2016 г. ЦКБ заема 8-мо място в банковата система според размера на балансовите си активи.

През изминалата година ЦКБ е продължила да се доказва като една от най-стабилните банки в страната чрез разширяването на продуктовото си портфолио. Банката е успяла да запази добри позиции и по отношение на развитието на мрежата си от АТМ и ПОС терминали. През годината мрежата е увеличена, като същевременно са предприети действия за оптимизацията й - по-добри и по-доходоносни локации и търговски обекти за разполагане на устройствата за безналично обслужване на паричното обръщение.

Изпълнителният директор Георги  Константинов редстави план с девет непосредствените цели пред банката през 2017 година. Сред тях са по-нататъшно развититие на най-съвременните канали за реализиране на банковите опарации - мобилно банкиране, безконтактни плащания, поддържане и ускорено разширяване на позициите в ритейл банкирането и увеличаване на обема и относителния дял в кредитния портфейл на кредитите за населението - потребителски, ипотечни и овърдрафти.

Банката ще разширява операциите с дебитни и кредитни карти приоритетно чрез издаването на безконтактни банкови карти и ще засилва пазарните позиции в премиум сегмента на банкови карти.

Планира се и разширяване на мрежата на банката от ПОС устройства и АТМ, включително чрез разполагането им на първокласни локации и търговски обекти е друг приоритет, както и привличане на обслужване на нови бюджетни и общински структури и учреждения и задълбочаване на сътрудничеството с държавния сектор.

В отговор на поставен от акционер въпрос Георги Константинов изложи аргументи за начина на разпределяне на печалбатакато поясни, че отнасянето печалбата във фонд "Резервен" представлява своеобразен вид формиране на квази капитал и се ползва за покриване на кредитния риск. Също така изложи, че така предложено разпределение на печалбата осигурява качествено обслужване на клиентите, развитие на кредитирането, увеличаване на АТМ и ПОС устройствата, с оглед стартиралата промяна в нормативната уредба в тази материя. На следващо място беше пояснено, че банката цели да продължи развитието на ритейла и да запази отвоюваните позиции в банковия сектор. Кредитният портфейл изисква задържане на печалбата в капитала и/или отнасянето му във фонд "Резервен".

Акционерите решиха възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент - 5 000 лева месечно, като няма да има промяна и на заплатата на членовете на Управителния съвет. Тя остава три средни работни заплати за банката, месечно.

Общото събрание прие и промени в устава на ЦКБ, свързани с предмета на дейност.

Най-големите акционери в банката са "ЦКБ Груп" ЕАД, собственик на 77 583 831 акции, ПОАД "ЦКБ-Сила" с 838 674 акции и ДПФ "Съгласие" - 414 800 акции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във