Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждестранните инвестиции растат със 196.3 млн. евро, отчете БНБ

По предварителни данни на Българската народна банка в периода януари-август преките чуждестранни инвестиции нарастват със 196.3 млн. евро спрямо същия период на 2018 г.

В края на август чуждестранните вложения са в размер на 603.5 млн. евро, отчете Централната банка. Статистиката показва, че дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 327 млн. евро. В случая става дума за изтеглени парични и апортни от капитала и резервите на български дружества, както и плащанията по сделки с недвижими имоти в страната. Дяловият капитал е по-нисък с 315 млн. евро от този за януари – август 2018 година. 

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен - в размер на 3.4 млн. евро, при положителен нетен поток от 13.5 млн. евро година по-рано. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия - 1 млн. евро, Германия - 0.7 млн. евро, Холандия - 0.6 млн. евро и Латвия - 0.6 млн. евро.

При реинвестирането на печалбата се забелязва отрицателна стойност в размер на 72.1 млн. евро. В края на август 2018 г. е имало положителна стойност от 120.8 млн. евро. 

За януари – август 2019 г. нетният поток по подстатия "Дългови инструменти" възлиза на 1002.6 млн. евро, при 298.4 млн. евро за януари – август 2018 г. От БНБ правят уточнението, че данните са на база предварителна информация за получените и предоставени кредити от предприятията с чуждестранно участие. Затова подлежат на ревизия спрямо тримесечните и годишните отчети, които предприятията представят на регулатора.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции за периода са от Холандия (241.9 млн. евро), Германия (191.4 млн. евро) и Великобритания (108.6 млн. евро).

Предварителните данни показват, че размерът на преките инвестиции в страната към второто тримесечие на 2019 г. е 43 616.1 млн. евро, при 42 831.4 млн. евро в края на 2018 г. Подстатия Дялов капитал и реинвестиране на печалба е в размер на 33 855.7 млн. евро, като нараства със 139.1 млн. евро, подстатия Дългови инструменти е в размер на 9760.3 млн. евро и нараства с 645.5 млн. евро спрямо декември 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във