Банкеръ Daily

Финансов дневник

Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа

Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа. Това е станало възможно след изградена връзка между ЦД и Държавния депозитар на БНБ и позволява да се приключат сделки с ДЦК, които са сключени на регулиран пазар на Фондовата борса.

Новата връзка между Централния и Държавния депозитар позволява на инвестиционните посредници да съхраняват ДЦК в сметки на своите клиенти в Централен депозитар. 

До момента търговията с ДЦК се извършваше на фондовата борса, а приключването на сделките ставаше само в Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ.

Търговията с ДЦК на Фондовата борса започна през ноември миналата година.

В резултат на друг съвместен проект с БНБ Централен депозитар ще прави плащанията по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино за своите клиенти.

Прехвърлянията на парични средства по корпоративни действия ще се извършват чрез оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и ще са по всички стандарти, практики и изисквания- възможно най-рано в деня на плащане. Така крайният клиент ще разполага възможно най-рано със средствата. Това се отнася до плащанията в лева на: лихви и/или главници по облигационни емисии; дивиденти; суми от продажба на права и ликвидационни дялове по емисии акции в лева и плащания, и по корпоративни действия с левови емисии ДЦК.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във