Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП расте с 3.5% през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2017 г. БВП възлиза на 20 066 млн. лв. по текущи цени, съобщиха от Националния статистически институт. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 260 млн., като на човек от населението се падат 1 445 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 година.

Първо тримесечие на 2017 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 20 066 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 826 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.83625 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 10 928 млн. долара и съответно на 1 539 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 260 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 445 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 17 528 млн. лв. по текущи цени. 

През първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.5%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.7 процентни пункта до 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 68.2% при 67.4% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2017 г. се изразходват 85.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.6% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни изменения 

През първото тримесечие на 2017 г. БВП нараства спрямо четвъртото тримесечие на предходната година с 0.9% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.2%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2017 г. крайното потребление нараства с 1.9% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.6%. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие съответно с 0.9 и 1.9%.

Годишни изменения

БВП нараства с 3.5% през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През първото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 4.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 3.0%, Операции с недвижими имоти - с 2.5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 1.4%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 4.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5.8%, а вносът на стоки и услуги - със 7.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във