Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП през третото тримесечие е 26 990 млн. лева

През третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 800 млн., като на човек от населението се падат 1 948 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 година. 

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 3 810 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.66646 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 196 млн. долара и съответно на 2 287 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 800 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 948 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23 288 млн. лв. по текущи цени. През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.3%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 28.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 64.2% при 63.2% през съответния период на предходната година. Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните икономически дейности на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода“ (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени и междинните производствени разходи по цени на купувач. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във