Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП на България расте с 3.7% през третото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 241 млн., като на човек от населението се падат 2 323 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на същата година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. В периода юли-септември 2019-а относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.6 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 66.9% при 67.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на тази година се изразходват 68.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6%. По предварителни данни за периода юли-септември 2019 г. крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 4.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

Годишни изменения

В периода юли-септември 2019 г. спрямо същия период на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности - 6.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5%, Строителство - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 4.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното крайно потребление - с ръст от 5.1%, колективното потребление - с ръст от 5%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.8%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.

Заетост

Заетите лица в икономиката са 3 685.2 хил ., а общият брой отработени часове е 1 480.1 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. показва увеличение на относителния дял наиндустриалния сектор и сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 8 619.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 21.5 лв. БВП за един отработен час.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във