Банкеръ Daily

Финансов дневник

Български банки подкрепят бизнес проектите си с нови акции и облигации

Банките с български капитал, които се търгуват на "Българска фондова борса" АД - "Българо-американска кредитна банка" АД, "Тексим банк" АД и "Централна кооперативна банка" АД, както и "Ти Би Ай Банка" ЕАД, отчетоха една  много активна седмица. Новините показват стремежа на всяка една от тях за стабилизиране на капиталовата база и акумулиране на свеж капитал от нови акции или облигационна емисия, с който да могат да посрещнат европейските банкови изисквания и да развиват своята дейност.

На 26 март Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от "Тексим банк" АД, София. Решението за това е на Управителния съвет на кредитната институция и е от 6 февруари. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив - обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 1000 лева за облигация. Лихвата е фиксирана в размерна 2.2% на годишна база за целия период на заема и е платима на всеки шест месеца. Главницата ще бъде изплатена на падежа заедно с последното лихвено плащане. Облигационният заем в размер на 22 000 000 лева е със срок седем години, считано от датата на издаване на емисията.
Емисията конвертируеми необезпечени облигации, която е в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от комисията.

Планира се процесът на публичното предлагане да започне през втората половина на април съгласно условията, посочени в проспекта и решението на Управителния съвет на банката.

"Тексим банк" АД ще публикува проспекта и всички други данни за предлагането съгласно нормативните изисквания, уточняват от дружеството. 

Акционерите ще обсъдят предложението за увеличение капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД от 24 691 313 лева на до 26 787 915 лева. Това ще стане на редовното общо събрание на кредитната институция на 22 април. Увеличението ще стане чрез издаване на до 2 096 602 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.53 лева за всяка една акция.

Общото събрание ще овласти Управителния съвет на БАКБ, по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на БАКБ, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и представи за потвърждаване от КФН проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи целите, за които се използват средствата от увеличението на капитала и всички други детайли по процедурата. 

В момента "СиЕсАйЕф" АД контролира 61.56% от капитала. "ЕлТиБиАй" ЕлЕлСи има дял от 35.70%, а останалите акции с право на глас (2.74%) са в ръцете на по-малки акционери. Цветелина Бориславова, която притежава 100% от капитала на прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД, има значимо косвено акционерно участие в капитала на банката.

Един от акционерите в "Централна кооперативна банка" АД - "ЦКБ Груп" ЕАД, от средата на месеца насам купува малки пакети акции на публичното дружеството. Това пък оказа силно отрезвяващо въздействие върху котировките му на "БФБ-София". Увлечени от общото настроение на капиталовия пазар от началото на годината, цените на акциите на ЦКБ се движеха надолу, а от 13 март дори слязоха под номиналната си стойност от 1 лев. Но няколко сделки в средата на миналата седмица с 20 500 акции на дружеството, както и с още 5800 броя през тази седмица, преобърнаха тренда при търговията с тези книжа на "БФБ-София". Цените им тръгнаха нагоре и затвориха търговията на 27 март при 0.99 лева за един брой. Купувач на този пакет е отново "ЦКБ Груп" ЕАД, която към момента притежава 61.03% от книжата с право на глас в "Централна кооперативна банка" АД.

Основен акционер в банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез свързани лица, контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на "ЦКБ" АД. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

 

"Ти Би Ай Банка" ще издаде неконвертируеми облигации

На 24 март КФН одобри проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от "Ти Би Ай Банка" ЕАД, София. Емисията е в размер до 25 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка. Годишният лихвен процент е фиксиран, платим на годишни периоди, които ще бъдат определени съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката. Главницата ще бъде еднократно погасена на падежа на облигационната емисия, която и със срок от 120 месеца (10 години), считано от датата на издаване на емисията.
"Ти Би Ай Банка" ЕАД е вписана като емитент, както и тази емисия облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. 

Амбициозната цел на TBI Bank е е да се превърне в дигитална банка с широка гама от онлайн и мобилни решения за потребителското финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия, съобщават от кредитната институция. "Ти Би Ай банк" е част от латвийската група за ритейл кредитиране 4finance, един от европейските лидери в областта на дигиталното потребителско финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във