Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Българска банка за развитие" отпусна кредит за 2.8 млн. лв. на "Билборд"

Компанията "Билборд" АД, специализирана в предлагането на широкоформатен дигитален и офсетов печат, е подписала договор за инвестиционен банков кредит с "Българска банка за развитие" АД. Той е за сумата до 2.80 млн. лв., съобщиха от рекламната фирма.

"Билборд" се ангажира да възстанови заема в срок от 120 месеца при лихвен процент процент 3-месечния EURIBOR + надбавка в размер на 3%, но не по-малко от 4.5% годишно, уточняват от компанията. Парите от инвестиционния кредит ще се използват за закупуване на специализирана печатарска техника, и на производствени и офис имоти, собственост на "Дигитал Принт" ЕООД, намиращи се във Варна. Част от парите ще се използват и за рефинансиране на задължението на "Билборд" към "Юробанк България" по Договор за кредит от 26 юли 2017 година.

Солидарен длъжник по договора за кредит е печатницата "Дедракс" АД, която предлага услуги, свързани с дизайн, предпечат, печат, книговезване и транспорт. Дейността на печатницата се извършва в две отделни звена: Офсетова печатница и отдел за дигитален печат. Обезпеченията по кредита включват учредяване на ипотека върху имоти, собственост на Васил Генчев, Венета Генчева, Калин Генчев и Стефан Генчев, които са свързани с "Билборд", учредяване на особен залог върху активи - предмет на придобиване с предоставеното финансиране и собствени средства, както и върху машина, собственост на "Билборд" АД.
Във връзка с инвестиционния кредит "Билборд" АД е подписало и договор за кредитна линия с "Българска банка за развитие" АД за сумата общо до 960 000 лв. със срок 24 месеца, при лихвен процент 3-месечния EURIBOR + надбавка в размер на 3%, но не по-малко от 4.5% годишно с цел оборотни средства за заплащане на местни данъци, нотариални такси и ДДС по покупка на активите - предмет на инвестиционния кредит, като обезпеченията по инвестиционния кредит ще обезпечават и кредитната линия.

Сделките не попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и в тях не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, съобщават от дружеството. Това не изисква одобряване от общото събрание на акционерите.

"Българска банка за развитие" АД (ББР) е финансова институция, 99.9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. "Българска банка за развитие" е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: "BBB" със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която, освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. "Българска банка за развитие" е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро- и малки компании.

Фокусът в дейността й са:  стартиращи предприятия и иновации, износители на готова продукция, преработвателна промишленост,  минерални ресурси и природни богатства и емеделие и туризъм.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във