Банкеръ Daily

Финансов дневник

България внася над 51 млн. евро в Паневропейския гаранционен фонд за COVID-19

Със свое решение правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка.

Паневропейският гаранционен фонд е част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19. Създаването на Фонда, който е в размер на 25 млрд. евро, е одобрено от Европейския съвет на 23 април 2020 г. Крайни бенефициери са основно малки и средни предприятия (65 % от финансирането по Фонда), но също и предприятия със средна капитализация, корпорации и публични предприятия, предоставящи важни услуги и по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието, които не могат да получат финансиране по линия на съществуващите продукти на групата на ЕИБ.

Приносът на участващите държави членки във Фонда се урежда със споразумение за принос, сключено между съответната участваща държава членка и ЕИБ, в което се определя финансовият принос на държавата членка в него, критериите за допустимост, първоначалният избор на продукти, които ще се гарантират по линия на Фонда, нивата на риска, който ще се поема от ЕИБ и ЕИФ, начисляваните такси и лихви във връзка с управлението на Фонда и плащанията по операциите. Размерът на приноса се определя като процент от общия размер на Фонда (25 млрд. евро), съответстващ на дела на държавата членка в капитала на ЕИБ. Делът на България в капитала на ЕИБ е в размер на 0,21 %, и съответно гаранцията, която страната ни ще предостави на Фонда е в размер на 51 251 027,24 евро (100 238 296,60 лева).

Освен споразумението за принос се сключва и Споразумението за гаранция при първо поискване между държавите членки-гаранти и ЕИБ, в което се уреждат въпросите, свързани с обхвата на предоставената от участващите държави членки гаранция и процедурата по плащане в случай на активиране на гаранция по операциите на ЕИБ и ЕИФ, осъществени в рамките на Фонда. Предоставянето на държавната гаранция, във връзка с участието на България във Фонда, в размер на 51 251 027,24 евро е предвидено с чл. 70(a), ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

С подписването и ратифицирането от Народното събрание на двете споразумения се осигурява участието на страната ни в Паневропейския гаранционен фонд, което е необходимо условие за включването й в обхвата на допустимите за финансиране по Фонда държави.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във