Банкеръ Daily

Европейската сметна палата:

Брюксел допуска твърде много грешки при отпускането на средства

Плащанията в Европейския съюз са засегнати от твърде много грешки, главно в категорията, класифицирана като „високорискови разходи“. На фона на тези факти и въпреки подобренията в някои разходни области одиторите от Европейската сметна палата изразяват отрицателно становище относно разходите. Те подчертават, че е необходимо стабилно и ефикасно управление на финансовия пакет, договорен в отговор на кризата с коронавируса, с който почти се удвояват разходите на ЕС през следващите няколко години.

Общото равнище на нередностите в разходите на ЕС остава относително стабилно — 2,7 % през 2019 г. в сравнение с 2,6 % през 2018 г. Съществуват и положителни елементи в разходите на ЕС, като например развитието в областта на природните ресурси и устойчивите резултати в администрацията. Въпреки това, поради начина на съставяне и развитие на бюджета на ЕС във времето, високорисковите разходи през 2019 г. представляват повече от половината от одитираните разходи (53 %), т.е. увеличение спрямо 2018 г. Това се отнася главно за плащанията, подлежащи на възстановяване, например в областта на сближаването и развитието на селските райони, където разходите на ЕС се управляват от държавите членки. Високорисковите разходи често са предмет на сложни правила и критерии за допустимост. В тази категория продължава да има съществени грешки на равнище от 4,9 % (2018 г. — 4,5 %). Заключавайки, че нивото на грешки е широко разпространено, одиторите дават отрицателно становище относно разходите на ЕС.

Одиторите се възползват от възможността да очертаят някои прогнози. През юли 2020 г. Европейският съвет постигна политическо споразумение, съчетаващо бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. с временен инструмент за възстановяване „Next Generation EU“ за справяне с икономическите и социалните последици от кризата с COVID-19. В резултат на това през следващите няколко години разходите на ЕС ще бъдат значително по-високи.

Междувременно усвояването от страна на държавите членки на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове продължава да е по-бавно от планираното. До края на 2019 г., предпоследната година от текущия седемгодишен бюджет, само 40 % (184 млрд. евро) от договореното финансиране от ЕС за периода 2014—2020 г. са били изплатени, а някои държави членки са използвали по-малко от една трета от предвидените средства. Това е довело до увеличаване на неизпълнените поети задължения до 298 млрд. евро в края на 2019 г., което се равнява на почти два годишни бюджета. Ситуацията породи допълнителни предизвикателства и рискове поради необходимостта Европейската комисия и държавите членки да осигурят допълнително време за усвояване през новия бюджетен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във