Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ запази нивото на буфера за рисковите експозиции в осем значими банки

Източник: Българска народна банка

Управителният съвет на БНБ запази непроменен списъка на системно значимите кредитни институции и нивата на буферите, които се прилагат към рисковите кредитни експозиции на тези банки. 

Ръководителите на БНБ останаха верни на решението от юни и запазиха най-високо нивото на буфера - от 1% за УниКредит БулбанкБанка ДСК и Първа инвестиционна банка. 

За други три банки буферът е 0.75 процента. Става дума за Обединена българска банкаЮробанк България и Райфайзенбанк (България). 

За последните две кредитни институции - Българска банка за развитие и Централна кооперативна банка, нивото на буфера е 0.50 на сто. 

Съгласно действащите разпоредби БНБ е взела решението за системно значимите банки и нивото на буфера, след като е уведомила Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и други компетентни институции. Това не е изненадващо, тъй като БНБ изготвя списъка по общоевропейска методика, изложена в насоките на ЕБО.

Сред критериите, които Централната банка взема предвид при подбора, са общият размер на активите, стойността на местните платежни трансакции, депозитите от частния сектор вложители в Европейския съюз, кредити към реципиенти в ЕС, задълженията към субекти в други юрисдикции, както и вземания от субекти в други юрисдикции. Също така се отчитат вътрешните за финансовата система пасиви и активи, както и текущият размер на дълговите ценни книжа.

"Буферът за друга системно значима институция (ДСЗИ) е макропруденциална мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост. Целта на буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло. Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби", разясняват още от БНБ. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във