Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ВЪВЕДЕ НОВИТЕ КРЕДИТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Управителният съвет на БНБ изпълни обещанията си към Международния валутен фонд и на заседанието си от 24 февруари прие новите мерки за ограничаване на ръста в кредитирането. Променени са текстовете в три наредби - Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките, Наредба № 9 за провизиите и Наредба № 21 за задължителните минимални резерви.
В Наредба №9 е записано, че с 50% риск ще се оценяват само кредитите, чийто размер не надхвърля половината от стойността на ипотекирания имот. До момента с тази привилегия можеха да се ползват заемите, достигащи до 70% от стойността на обезпечението. Всички останали кредити се оценяваха като 100% рискови. По тази причина от една година насам банките с много бързи темпове започнаха да развиват ипотечното кредитиране, като за да привлекат клиенти драстично намалиха лихвите по тези заеми и предлагаха промоционални условия, някои от които бяха нулева лихва за първата година от погасяването. Резултатът бе, че през 2005 г. заемите, обезпечени с имоти, нараснаха от 1 млрд. на 2 млрд. лв., но и делът на просрочените задължения на гражданите по ипотечните заеми се увеличи от 2.34 до 7.28 процента.
Сегашното ограничение в наредбата влиза в сила от 1 април 2006 година. След тази дата всички заеми, чиято стойност надхвърля 50% от ипотеката, ще се оценяват със 100% риск.
В Наредба №21 пък са направени изменения, чиято цел е да предотвратят използването на финансови схеми, с които в момента някои банки заобикалят определените от БНБ лимити за ръст на кредитите. При изчисляването на увеличението на отпуснатите заеми сега не се вземат предвид закупените от кредитните институции корпоративни облигации. С приетите от УС на БНБ промени те вече ще се включват в общото понятие кредити и ще участват при изчисляването на кредитния ръст. В случая става дума за всички облигации и други дългови ценни книжа, придобити от банките след 31 декември 2005 година. Изключение правят книжата, които са издадени или гарантирани от държави, централни или местни банки или от лица, чийто последен кредитен рейтинг е не по-нисък от Baa3 по Мудис или от BBB- по Стандарт енд Пуърс или по ФИТЧ Рейтингс. До 20 март 2006 г. банките ще трябва да представят в БНБ актуализираните си отчети, в които да бъдат включени облигациите и другите дългови ценни книжа, придобити от тях в периода от 1 януари 2006 г. до влизане в сила на измененията в Наредба № 21.

Facebook logo
Бъдете с нас и във