Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА МЪЛЧИ

Управителният съвет на Централната банка промени Наредба N2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, на заседанието си от 4 декември 2003-а. Измененията в нея се наложиха, за да се избегне противоречието между някои текстове на наредбата и разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране, който ще влезе в сила от 17 декември 2003-а. Един от най-важните принципи в закона е правилото за мълчаливото съгласие. Според него, ако държавна институция не се произнесе по отправено към нея искане в срока, определен от нормативните документи, мълчанието й се смята за мълчаливо одобрение на постъпилата молба. Принципът на мълчаливото съгласие обаче противоречи на сегашните процедури, описани в Наредба N2, по които БНБ разглежда исканията за различни разрешения. А те според нормативите са повече от дузина на брой и засягат изключително сериозни аспекти от дейността на една банка и на нейните акционери. Без благословията на БНБ например нито една фирма или гражданин не могат да придобият повече от 10% от капитала на кредитна институция. Позволение от БНБ се иска също за намаляването на капитала на банка или за увеличаването му чрез апортни вноски. Подобно разрешение се иска при учредяването на кредитна институция, при разкриването на клон в чужбина или ако банка придобива повече от 10% от капитала на една фирма.До момента при разглеждането на всички искания за издаване на разрешения и лицензи БНБ ползваше принципа на мълчаливия отказ. Според експерти на банката това се е налагало, тъй като за много от случаите, посочени в наредбата, не са записани основания за отказ. Когато например акционер не представи всички необходими документи, с които да докаже произхода на парите си, няма текст, който позволява на БНБ да му откаже покупката на повече от 10% от акциите на една търговска банка. Досега при подобни случаи служителите на управление Банков надзор бяха принудени да пишат купища писма до лицето, което иска разрешението, и буквално да му се молят да им изпрати нужния документ. Понякога подобно разиграване продължава повече от половин година, тъй като инспекторите от Банков надзор са наясно, че тези, които искат едно или друго разрешение, очевидно не отговарят на изискванията в Наредба N2, но те все пак не могат да им откажат. В променения документ УС на БНБ е отстранил този недостатък. Банката е длъжна да се произнесе по всяко едно искане за разрешение в тримесечен срок от подаването на документите. Ако те не са пълни или съдържат неясна и неточна информация, служителите от управление Банков надзор имат право да поискат допълнителни сведения. Ако не ги получат в 14-дневен срок, БНБ има право с този мотив да откаже издаването на исканото разрешение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във