Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ вдигна още веднъж антицикличния капиталов буфер

Управителният съвет на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% в сила от 1 януари 2023 гoдина. 

Това се случва няколко месеца, след като бе взето решение за увеличение на антицикличния капиталов буфер от 0.5%, колкото е в момента, на 1.0%, което ще влезе в сила през октомври 2022 година.

Антицикличният капиталов буфер е инструмент, въведен със споразумението „Базел III“, за да се противодейства на последиците от икономическия цикъл върху дейността на банките по отпускане на заеми. В благоприятни времена, когато кредитният растеж е засилен, този буфер изисква от кредитните институции да разполагат с допълнителен капитал. Така че при забавяне или дори свиване на икономическата активност, той да може да бъде освободен, за да даде възможност на банките да продължат да отпускат заеми за реалната икономика. Ако определена банка наруши това изискване, тя е длъжна да ограничи или спре изплащането на дивиденти или премии

От БНБ казват, че при решението за второто увеличение на буфера се вземат под внимание индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

"Кредитите за домакинства нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж при съществуващите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическата среда. В отговор на тези рискове на 16 септември 2021 г. Управителният съвет на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г., като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на буфера остава на текущото ниво от 0.5%", посочват от регулатора. 

"Текущата политика на банките за поддържане на кредитната активност в сегментите на жилищното строителство и на кредитите, обезпечени с търговско и недвижимо имущество, макар и защитена като индивидуални кредитни решения и покрита с наличните ликвидни и капиталови буфери, има общосистемна проекция, което налага продължаване на проактивната позиция за изграждането на буферен капацитет срещу цикличните рискове. Предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, повишението на равнището на антицикличния буфер от 1.0% на 1.5% в сила от 1 януари 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", допълват от Българска народна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във