Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ увеличи валутните резерви до 30.84 млрд. евро

Димитър Радев

Управителят на БНБ Димитър Радев внесе в Народното събрание годишния отчет на БНБ за 2020 година.

От резюмето на отчета е видно, че през пандемичната година БНБ е увеличила валутните си резерви - към края на 2020-та пазарната стойност на брутните международни валутни резерви възлиза на 30.84 млрд. евро, което представлява повишение с 6.01 млрд. евро спрямо края на 2019 г., или 24.2% растеж на годишна база.

"При управлението на брутните международни валутни резерви БНБ продължи да провежда консервативна политика, като още през първата половина на март, в началото на неочаквано бързото разпространение на коронавируса в САЩ и в Европа, бяха предприети редица рестриктивни инвестиционни ограничения с оглед на неяснотата по отношение на размера и времетраенето на икономическите последици от безпрецедентните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, предприети в глобален план, и на нарастващата колебливост на международните финансови пазари", посочва Централната банка. 

Този ход е довел до намаляване на кредитния и пазарния риск, както и до увеличаване на ликвидността на валутните резерви. 

От средата на годината БНБ е променила подхода си и след настъпилото постепенно нормализиране на ситуацията на международните финансови пазари, повечето от наложените по-рано инвестиционни ограничения са били отменени.

"През отчетния период преобладаващата част от активите продължи да бъде инвестирана в ценни книжа с много високо кредитно качество, чийто среден дял в общите валутни резерви за годината възлезе на 56.5%. Средногодишният дял на депозитите беше 27.2%, а делът на наличните средства бе увеличен до 16.3% (от 4.2% в края на 2019 г.). Нетният доход от управлението на валутните резерви през 2020 г. възлезе на 226.06 млн. евро, което представлява 1.00% нетна доходност за периода", посочват още от Българската народна банка.

През миналата година във валутната структура на брутните международни резерви се е увеличил и средногодишният дял на монетарното злато - до 7.91% спрямо 7.11% за 2019 година. БНБ пояснява, че това се дължи на покачването на цената на златото в евро през отчетния период, както и на придобиване от страна на БНБ в началото на февруари 2020 г. на 11 114 тройунции монетарно злато борсов стандарт.

"По компоненти нетният доход включва доход от инвестиции, който е отрицателен в размер на -86.50 млн. евро, доход от валутна преоценка, възлизащ на 257.43 млн. евро, и нетен финансов резултат от пасивите в баланса на управление „Емисионно“, който е положителен на стойност 55.13 млн. евро.", обобщават от Българската народна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във