Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ уведоми европейските органи и определи ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, за други системно значими институции

На основание чл. 9, ал.1 и съгласно критериите по чл.9, ал.7 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган, на 10 ноември 2016 г. Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции.

В съответствие с чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 оповестяването на решението на УС на БНБ се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

На интернет страницата на БНБ в раздела за капиталовите буфери е публикувана методологията за идентифициране на ДСЗИ, включваща базови критерии и показатели, изчисления общ рейтинг на банките и съответния праг на идентификация, както и обосновка за определения размер на буфера за ДСЗИ.

Съобразно чл. 9, ал. 8 от Наредба № 8 БНБ прави ежегодно преглед на идентификацията на ДСЗИ и оповестява актуализиран списък на идентифицираните ДСЗИ на своята страница в интернет.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във