Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ със 160 млн. лв. бюджет за 2022 година

Българската народна банка публикува бюджета си за 2022 година. Бюджетът на БНБ за всяка календарна година се приема от Управителния съвет на БНБ, публикува се в „Държавен вестник“ и се представя на Народното събрание за сведение. Изданието включва още оповестявания на целите и задачите на банката и предвиждания за приходите и разходите през следващата година, както и очакваното изпълнение на бюджета за предходната година.

"Бюджетът се финансира изцяло със собствени ресурси на БНБ. Това осигурява финансовата независимост, необходима за изпълнение на основния ѝ мандат – да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. Бюджетът гарантира изпълнението на всички останали функции и задачи, възложени на БНБ по българското законодателство или произтичащи от участието ѝ в Европейската система на централните банки, Единния надзорен механизъм, Единния механизъм за преструктуриране, Европейския съвет за системен риск и в дейностите на Европейския банков орган", се пояснява в документа.

Бюджетът на БНБ се състои от два раздела – разходи за издръжка и инвестиционна програма.

Разходите за издръжка за 2022 г. са определени на 136 млн. лв. и в сравнение с бюджета за 2021 г. размерът им е увеличен с 3.2%.

"В сравнение с бюджета за предходната година е предвидено увеличение на разходни позиции, като по-големите изменения включват разходите за:

• персонал във връзка с прилагането на нормативни актове, за изпълнение на законовите изисквания и за привличане и поддържане на висококвалифицирани кадри;

• външни услуги, включително на разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти;

• административни разходи, включително разходите за обучение и специализация на персонала;

• участие на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР, ЕБО, включително на увеличени годишни такси за наемане на линии за телекомуникации с ЕСЦБ;

• амортизация, включващи средства за амортизация на всички дълготрайни активи, които Банката планира да придобие през следващата година съгласно инвестиционната си програма", посочват от регулатора.

В сравнение с бюджета за 2021 г. е предвидено намаление с 18.1% на разходите за издръжка на паричното обращение, при което планираното количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти с цел гарантиране чистотата и качеството на наличнопаричното обращение, както и поддържането на необходимия запас от банкноти и разменни монети.

Инвестиционната програма за 2022 г. възлиза на 29.246 млн. лв., което представлява увеличение с 1.2% спрямо бюджета за 2021 година. Увеличението е резултат от планирането на дейности, свързани с поддръжката и развитието на информационните системи на БНБ и с изпълнение на Програмата за недвижимите имоти на Банката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във